Let’s beat the virus together! We have introduced extensive measures to ensure the safety and health of our employees, business partners and customers. We will continue to be able to deliver and remain available to you. Stay safe everyone!

Prohlášení o ochraně dat

1. Ochrana dat na jeden pohled

Všeobecné informace

Následující informace představují jednoduchý přehled toho, co se děje s Vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které umožňují identifikaci Vaší osoby. Podrobné informace na téma ochrany údajů obsahuje prohlášení o ochraně dat uvedené pod tímto textem.

Shromažďování a evidence dat na našich webových stránkách

Kdo odpovídá za shromažďování a evidenci dat na těchto webových stránkách?

Za zpracování dat na těchto stránkách odpovídá:

Hailo-Werk 
Rudolf Loh GmbH & Co. KG 
Daimlerstr. 8 
35708 Haiger

Telefon: +49 2773 82-0
Email: datenschutz@hailo.de

Jakým způsobem získáváme a evidujeme Vaše data?

Vaše data získáváme jednak tím, že nám je sdělujete. Může se přitom jednat o údaje, které zadáváte při vyplňování kontaktního formuláře.

Jiná data se při Vaší návštěvě našich webových stránek evidují automaticky našimi IT-systémy. Jedná se přitom zejména o technické údaje (například internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu k webovým stránkám). Tato data se evidují automaticky od okamžiku Vašeho přístupu k našim webovým stránkám.

K čemu Vaše data používáme?

Vaše osobní data používáme výlučně k účelům, ke kterým je získáváme. Například k navazování kontaktů, k zasílání informačního bulletinu, k navazování obchodních styků nebo k provádění obchodů.

Část těchto dat získáváme a evidujeme k zajištění bezchybné prezentace našich webových stránek. Jiná data mohou sloužit k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ve vztahu k Vašim osobním údajům?

Máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informací o původu, příjemci a účelu svých uložených osobních údajů. Dále máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto dat. V případě těchto požadavků ale i v případě otázek na téma ochrany dat se na nás můžete kdykoli obrátit. Nezávisle na tom Vám samozřejmě přísluší stížnostní právo a můžete se proto kdykoli obrátit na místně příslušný dozorový orgán.  

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě našich webových stránek může být Vaše chování při jejich prohlížení statisticky vyhodnocováno. To se děje zejména pomocí tzv. "cookies" a analytických programů. Vaše chování při prohlížení webových stránek se zpravidla analyzuje anonymně a nelze ho zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete podat námitku nebo ji vyloučit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace jsou uvedeny v následném prohlášení o ochraně dat.

Proti této analýze můžete podat námitku. Možnosti podání námitky jsou popsány v předmětném prohlášení o ochraně dat.

2. Všeobecné a povinné informace

Odvolání souhlasu se zpracováním dat

Většina postupů zpracování dat je možná pouze s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli zrušit, a sice i zcela neformálně emailem na adresu info@hailo.de. Data, která byla zpracovaná do okamžiku zrušení souhlasu, byla zpracována oprávněně, a nebudou proto zrušením souhlasu dotčena.

Předávání dat třetím osobám

Vaše data budou třetím osobám předávána pouze, pokud k tomu byl z Vaší strany udělen souhlas nebo pokud je to nezbytné k provedení příkazu. Spolupracujeme pouze se zpracovateli příkazů, kteří poskytují dostatečné záruky pro používání vhodných technických a organizačních opatření, tedy opatření, která jsou v souladu se zákonnými požadavky na ochranu dat, a která zaručují ochranu práv dotčených osob.

Právo na podání stížnosti k příslušnému dozorovému orgánu

V případě porušení předpisů na ochranu dat jsou dotčené osoby oprávněny podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu. Příslušný dozorový orgán je v otázkách ochrany dat zemský pověřenec pro ochranu dat spolkové země, ve které má naše společnost své sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu dat a příslušná kontaktní data jsou uvedena pod tímto odkazem: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo požadovat, abychom Vám nebo třetí osobě vydali v obvyklém, strojově čitelném formátu data, která automaticky zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy. Budete-li požadovat přímý přenos Vašich dat jinému odpovědnému subjektu, bude Vaší žádosti vyhověno jen v rámci daných technických možností.

Šifrování SSL- respektive TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu – například Vašich objednávek nebo dotazů – šifrování SSL respektive TLS. Zabezpečené spojení poznáte podle toho, že se kombinace písmen “http://” v adresním řádku prohlížeče změní na kombinaci “https://” a v adresním řádku se objeví ikonka zámku.

Při aktivovaném šifrování SSL respektive TLS nemohou třetí osoby číst data, která nám posíláte.

Informace, blokování, vymazávání

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních datech, o jejich původu, příjemci a účelu jejich zpracování, případně pak i právo na jejich opravu, zablokování nebo vymazání. Za tímto účelem a s případnými dotazy na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoli obracet na adrese uvedené v tiráži.

Nesouhlas se zasíláním reklamních emailů

Používání v tiráži povinně zveřejněných kontaktních dat k zasílání výslovně nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je nepřípustné. Provozovatelé těchto webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací -  například formou spamových emailů - příslušné právní kroky.

3. Pověřenec pro ochranu dat

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu dat

Pro náš podnik jsme ustanovili pověřence pro ochranu dat.

Kontaktní údaje našeho externího pověřence pro ochranu dat:

CARMAO GmbH 
Walderdorffer Hof 
Fahrgasse 5 
65549 Limburg 
kontakt(at)carmao.de

4. Shromažďování a evidence dat na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky používají zčásti tzv. cookies, které nemají žádné škodlivé účinky a neobsahují žádné viry. Cookies napomáhají k tomu, aby naše nabídky byly uživatelsky přívětivější, účinnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v paměti Vašeho počítače a ve Vašem prohlížeči.

Většina z námi používaných cookies jsou tzv.“session-cookies”, které se po ukončení relace automaticky vymazávají. Jiné cookies zůstávají uložené v paměti Vašeho koncového zařízení do té doby, dokud je nesmažete. Při Vaší další návštěvě našich webových stránek nám pak tyto cookies umožňují znovu rozpoznat Váš prohlížeč.

Svůj prohlížeč přitom můžete nastavit tak, aby Vás informoval o používání cookies tak, abyste mohli povolovat používání cookies jen v jednotlivých případech, abyste mohli vyloučit používání cookies jen v určitých nebo ve všech případech, a abyste mohli aktivovat automatické vymazávání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Cookies, které jsou nezbytné k elektronické komunikaci nebo k poskytování určitých Vámi požadovaných funkcí (například funkce nákupního koše), se ukládají na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies k technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány i jiné cookies (například cookies k analýze Vašeho chování při surfování), jsou předmětem jiných ustanovení tohoto prohlášení o ochraně dat.

Logy serveru

Poskytovatel webových stránek shromažďuje a ukládá v datových souborech označovaných jako logy serveru automaticky informace, které nám Váš prohlížeč posílá automaticky. Jedná se přitom o tyto údaje:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • referer URL
  • hostitelské jméno příslušného počítače
  • čas dotazu serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou propojována s jinými zdroji dat.

Základem zpracování dat je článek 6 odstavec 1 písmeno b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), který povoluje zpracování dat k plnění smlouvy nebo k přijetí předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Obrátíte-li se na nás s dotazem formou kontaktního formuláře, budou Vaše v kontaktním formuláři uvedená data včetně uvedených kontaktních dat uložena za účelem zpracování Vašeho dotazu a Vašich případných následných dotazů. Tato data bez Vašeho souhlasu nepředáváme třetím osobám.

Zpracování v kontaktním formuláři uvedených dat proto probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu [(článek 6 odstavec 1 písmeno a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)]. Tento souhlas můžete kdykoli zrušit. Ke zrušení souhlasu stačí písemné sdělení emailem. Data, která byla zpracovaná do okamžiku zrušení souhlasu, byla zpracována oprávněně, a nebudou proto zrušením souhlasu dotčena.  

Vámi v kontaktním formuláři uvedená data zůstanou v našem systému uložena až do okamžiku, kdy nás vyzvete k jejich vymazání nebo zrušíte svůj souhlas s jejich ukládáním, a v okamžiku, kdy odpadne účel jejich uložení (například po ukončeném zpracování Vašich údajů).  Obligatorní zákonná ustanovení – zejména povinné doby úschovy – však zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatel je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. "cookies". Jedná se přitom o textové soubory, které se ukládají v paměti Vašeho počítače, a které umožňují analýzu Vašeho užívání webových stránek. Těmito textovými soubory (cookies) generované informace o Vašem používání našich webových stránek se zpravidla posílají na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies analytické služby Google-Analytics probíhá na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, protože mu tato analýza umožňuje optimalizovat svou webovou nabídku a svou reklamu.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho Google Vaši IP adresu v rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních států Úmluvy o evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkracuje. Jen ve výjimečném případě se na server v USA odesílá IP adresa v celé své délce a teprve tam se zkracuje. V pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat k vyhodnocování Vašeho užívání webových stránek, k sestavování protokolů o webových aktivitách a k poskytování dalších s využíváním webových stránek a internetu souvisejících služeb ve prospěch poskytovatele webových stránek. Vaším prohlížečem v rámci analytické služby Google Analytics zaslaná IP adresa se nepropojuje s jinými daty společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že poté nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování dat generovaných cookies, tedy dat, která se vztahují k Vašemu využívání webových stránek (včetně Vaší stránky IP), a jejich zpracování analytickou službou Google Analytics můžete navíc zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče z tohoto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se shromažďováním a s evidencí dat

Shromažďování a evidenci svých dat analytickou službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následně uvedený odkaz. Vytvoříte tím tzv. "opt-out-cookie", který zabrání evidenci a shromažďování dat při Vašich příštích návštěvách těchto webových stránek: Google Analytics deaktivieren.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty analytickou službou

Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování dat souvisejících se zakázkami

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat souvisejícími se zakázkami a zároveň při využívání analytické služby Google Analytics plně dodržujeme přísné předpisy německých orgánů na ochranu osobních údajů.

Demografické znaky při využívání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci “demografické znaky ” analytické služby Google Analytics, která umožňuje sestavovat zprávy s údaji o stáří, pohlaví a zájmech návštěvníků našich webových stránek. Tato data pocházejí z reklamy společnosti Google přizpůsobené zájmům uživatelů a z údajů o návštěvnících webových stránek třetích poskytovatelů. Tato data nelze přiřadit k žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli v menu "nastavení" svého uživatelského účtu u společnosti Google vypnout nebo evidenci a shromažďování svých dat analytickou službou Google Analytics zcela zakázat způsobem popsaným pod bodem “Nesouhlas se shromažďováním a s evidencí dat”.

Služba Google Analytics Remarketing

Naše webové stránky používají funkce služby Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, společnými pro všechny koncové přístroje. Tyto funkce poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit cílové skupiny reklamy vytvořené službou Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, společnými pro všechny koncové přístroje.  Tímto způsobem lze na určitou zájmovou oblast zacílená personalizovaná reklamní sdělení, která byla Vašim zájmům přizpůsobena na základě Vašeho dřívějšího uživatelského chování při surfování na internetu na jednom koncovém přístroji (například na mobilním telefonu) zobrazovat i na jednom z Vašich dalších koncových přístrojů (například na tabletu nebo PC).

Udělíte-li příslušný souhlas, propojí Google k tomuto účelu průběh Vašich návštěv webových stránek a Vašich přístupů k prohlížeči a k aplikacím s Vaším uživatelským účtem.  Tímto způsobem lze na každém koncovém přístroji, na kterém se přihlásíte ke svému uživatelskému účtu u společnosti Google, zobrazovat stejná personalizovaná reklamní sdělení.

K podpoře této funkce eviduje služba Google Analytics společností Google ověřená ID uživatelů, která se přechodně propojují s Vašimi daty služby Google Analytics. To pak umožňuje definovat a sestavovat cílové skupiny pro reklamu společnou pro všechny koncové přístroje.

Funkci Remarketing/Targeting společnou pro všechny koncové přístroje můžete zakázat tak, že v nastavení svého uživatelského účtu deaktivujete personalizovanou reklamu; viz odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shrnutí všech na Vašem uživatelském účtu společnosti Google shromážděných a evidovaných dat probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu, který můžete udělit nebo zrušit [článek 6 odstavec 1 písmeno a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)]. V případě evidence dat, která nejsou sdružována ve Vašem uživatelském účtu u společnosti Google (například protože u společnosti Google nemáte uživatelský účet, nebo protože jste sdružování dat zakázal/a), se evidence dat opírá o ustanovení článku 6 odstavec 1 písmeno f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků svých stránek pro účely reklamy.

Podrobné informace a ustanovení na ochranu dat naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Tyto webové stránky používají funkci Google AdWords. AdWords je onlinový reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

V rámci funkce Google AdWords používáme tzv. Conversion-Tracking. Kliknete-li na reklamu umístěnou společností Google, aktivuje se cookie pro Conversion-Tracking. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítači uživatele. Tyto Cookies ztrácejí po uplynutí 30 dní svou platnost a neslouží poté již k osobní identifikaci uživatele. Navštíví-li uživatel určité webové stránky a platnost cookie v této době dosud nevypršela, můžeme společně se společností Google poznat, že uživatel kliknul na reklamu, a že byl přesměrován na odpovídající stránku.

Pro každého zákazníka, který využívá Google AdWords, se generuje jiný cookie. Cookies nelze přes webové stránky zákazníků užívajících cookies zpětně vysledovat. Informace získané pomocí Conversion-Cookies slouží k sestavování konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří na jejich reklamu klikli a byli poté přesměrováni na stránku Conversion Tracking opatřenou tagem. Nedozví se však žádnou informaci, která by jim umožňovala osobní identifikaci uživatele. Nebudete-li souhlasit, můžete užívání snadno zakázat tím, že funkci Google Conversion-Tracking na svém internetovém prohlížeči v menu "nastavení" deaktivujete.  Ihned poté Vás systém nebude zahrnovat do statistik Conversion-Tracking.

“Conversion-Cookies” se ukládají na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování návštěvníků svých webových stránek, která slouží k optimalizaci jeho reklamních nabídek a reklamy vůbec.

Další informace o Google AdWords a Google Conversion-Tracking naleznete v pro-hlášení o ochraně dat společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč přitom můžete nastavit tak, aby Vás informoval o používání cookies tak, abyste mohli povolovat používání cookies jen v jednotlivých případech, abyste mohli vyloučit používání cookies jen v určitých nebo ve všech případech, a abyste mohli aktivovat automatické vymazávání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek. 

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme “Google reCAPTCHA” (dále v textu jen“reCAPTCHA”). Tuto funkci poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Testem reCAPTCHA se kontroluje, zda data na našich webových stránkách (například do kontaktního formuláře) zadává člověk nebo automatizovaný program. Funkce reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých znaků. Analýza začíná v okamžiku přístupu uživatele k webovým stránkám. reCAPTCHA přitom analyzuje různé informace (například IP adresu, dobu přístupu k webovým stránkám nebo pohyby myši uživatele). V rámci této analýzy zjištěná data pak putují k systémům společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají v pozadí a pro uživatele tedy neviditelně. Návštěvníci webových stránek nedostávají žádné upozornění, že taková analýza probíhá.

Tato data se zpracovávají na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých reklamních nabídek před zneužíváním formou automatizovaného vyšpehování a před SPAMEM.

Další informace ke Google reCAPTCHA a prohlášení o ochraně dat společnosti Google naleznete po kliknutí na odkazy:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

K měření konverze používají naše webové schránky Facebook pixel společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Po kliknutí na reklamní nabídku Facebooku a přesměrování na webové stránky nabízející společnosti lze vysledovat uživatelské chování návštěvníka webových stránek. To umožňuje vyhodnocovat účinek facebookových reklamních nabídek ke statistickým účelům a k účelům průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Evidovaná data jsou pro nás jako pro provozovatele těchto webových stránek anonymní a nemůžeme z nich odvozovat žádná vodítka, která by umožňovala identifikaci uživatelů. Facebook však tato data zpracovává, ukládá a umožňuje tak spojení s daným uživatelským profilem. V důsledku toho je pak může v souladu se svými směrnicemi o používání dat (Facebook-Datenverwendungsrichtlinie) použít k vlastním reklamním účelům. Tímto způsobem může Facebook umožňovat zveřejňování reklam jak na facebookových stránkách, tak i na stránkách mimo Facebook. Toto používání takto evidovaných dat nemůžeme jako provozovatel webových stránek nijak ovlivnit.

V informacích společnosti Facebook o ochraně dat naleznete další upozornění na ochranu Vaší soukromé sféry: https://www.facebook.com/about/privacy/. Remarke- tingovou funkci “Custom Audiences” můžete navíc deaktivovat v nastavení reklam pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Toto je ale možné teprve po přihlášení k Facebooku.

Nemáte-li facebookový účet, můžete facebookovou reklamu založenou na uživatelském chování deaktivovat na webových stránkách aliance EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance):

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem těchto stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Navštívíte-li jednu z našich stránek vybavených pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. YouTube server přitom obdrží zprávu o tom, které z našich stránek byly navštíveny.

Přihlásíte-li se ke svému YouTube účtu, umožníte tak YouTube přiřadit Vaše chování při surfování přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého YouTube účtu.

Užívání YouTube je v zájmu účinné prezentace našich onlinových nabídek, tzn. v oprávněném zájmu ve smyslu článku 6 odstavec 1 písmeno f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Naše webové stránky používají pluginy videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Navštívíte-li naše webové stránky vybavené pluginem Vimeo, vytvoří se spojení k serverům Vimea. Vimeo přitom obdrží zprávu o tom, které z našich stránek byly navštíveny a jaká je Vaše IP adresa. To platí, i když se k Vimeu nepřihlásíte a i když u společnosti Vimeo nemáte účet. Takto evidované informace se posílají na server společnosti Vimeo v USA.

Přihlásíte-li se ke svému Vimeo účtu, umožníte tak společnosti Vimeo přiřadit Vaše chování při surfování přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého Vimeo účtu.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Webové fonty společnosti Google

K jednotné prezentaci typů písmen používají naše webové stránky tzv. webové fonty poskytované společností Google. Při volbě určité stránky si Váš prohlížeč požadované webové fonty stáhne do rychlé vyrovnávací paměti, aby mohl texty a typy písma správně zobrazit.

K tomuto účelu se Vámi v dané době používaný prohlížeč musí spojit se servery společnosti Google. Tím se Google dozví, že si naše webové stránky prohlížíte přes svou IP adresu. Webové fonty společnosti Google se používají v zájmu odpovídající jednotné prezentaci našich onlinových nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odstavec 1 písmeno f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije se standardní typ písma Vašeho počítače.

Další informace o webových fontech společnosti Google obdržíte na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně dat společnosti Google na: https://www.google.com/policies/privacy/.

Social bookmarks

Na našem webu jsou integrovány tzv. Sociální záložky (např. Z Facebooku, Instagramu, Pinterestu nebo Youtube). Sociální záložky jsou internetové záložky, které uživatelé této služby mohou použít ke shromažďování odkazů a zpráv. Tyto informace jsou na našem webu integrovány pouze jako odkaz na odpovídající služby. Po kliknutí na integrovanou grafiku budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele, tj. teprve poté budou informace o uživateli předány příslušnému poskytovateli. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji při používání této webové stránky naleznete v příslušných předpisech o ochraně osobních údajů poskytovatele.