• Køb på regning
  • Direkte fra producenten
da

Adfærdskodeks

Präambel

Firmaet HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG og dets tilknyttede datterselskaber (i det følgende "selskabet") er forpligtet til deres sociale ansvar over hele verden. Selskaberne bærer især inden for rammerne af deres forretningsaktiviteter ansvar over for deres eget firma, kunder og leverandører i værdiskabelseskæden og miljøet.

HAILO Adfærdskodeks er frivillig, men anbefales til virksomheder. Ved at underskrive kodeksen forpligter den virksomhed, der deltager i kodeksen, sig til at overholde følgende principper.

I. Generelle principper

Grundlæggende forståelse

Selskabet anerkender sit samfundsmæssige og sociale ansvar og forpligter sig til at være ansvarlig i alle virksomhedens aktiviteter.

Lov og orden

Selskabet forpligter sig til at overholde alle gældende love og forskrifter samt andre gældende love i de lande, hvor det opererer, i alle forretningsforbindelser og beslutninger. Forretningspartnere skal behandles retfærdigt. Kontrakter overholdes under hensyntagen til ændringer i rammebetingelserne. Selskabet overholder gældende love, som beskytter og fremmer konkurrence, herunder gældende antitrustlove og øvrige love om konkurrenceregler.

Værdier og principper

Selskabet orienterer sine handlinger efter kristne og almengyldige etiske værdier og principper, især integritet, hæderlighed, respekt for menneskelig værdighed, åbenhed og ikke-diskriminering af religion, holdning, køn og etik. Selskabet afviser korruption og bestikkelse i overensstemmelse med den relevante FN-konvention (af 2005). Det fremmer på passende måde gennemskuelighed, integritet og ansvarlig ledelse og kontrol i virksomheden.

II. Principper for samfundsmæssigt og socialt ansvar

Menneskerettigheder

Selskabet respekterer og støtter overholdelsen af internationalt anerkendte menneskerettigheder. Det respekterer især menneskerettighederne i henhold til FN’s menneskerettighedserklæring (verdenserklæring om menneskerettigheder, resolution 217 A (III) i generalforsamlingen den 10.12.1948).

Forbud mod forskelsbehandling

Selskabet fraskriver sig enhver form for forskelsbehandling i henhold til gældende love og bestemmelser. Dette vedrører især diskrimination af medarbejdere på grundlag af race, etnisk oprindelse og køn.

Beskyttelse af sundhed og sikkerhed

Selskabet sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. For at forebygge ulykker og personskade sørger arbejdsgiverne for sikre og sunde arbejdsvilkår, der opfylder mindstekrav til lovgivningen. Virksomheden støtter løbende en udvikling for at forbedre arbejdslivet.

Arbejdstid

Virksomheden overholder arbejdsstandarderne for den maksimalt tilladte arbejdstid og vederlag, især hvad angår lønniveauet i overensstemmelse med gældende love og forskrifter.

Vederlag

Vederlag, herunder lønninger, overarbejde og frynsegoder, er mindst lig med eller højere end det beløb, der er angivet i den gældende lovgivning.

Chikane

Medarbejderne vil ikke blive udsat for korporlig afstraffelse eller anden fysisk, seksuel, mental eller verbal chikane eller misbrugshandlinger.

Børnearbejde og tvangsarbejde

Selskabet accepterer ikke nogen form for tvangsarbejde eller børnearbejde.

Hvis der bemærkes tvangsarbejde eller børnearbejde direkte eller indirekte, f.eks. hos en leverandør, skal dette rapporteres, og misforholdet elimineres.

Gennemsigtighed og forbrugerdialog

Selskabet anerkender forbrugernes ret til vigtig produkt- og procesinformation, der er nødvendig for en kvalificeret købsbeslutning. Hvis det er muligt, vil det definere de relevante oplysninger og gøre dem tilgængeligt for offentligheden.

Corporate Citizenship

Selskabet fremmer borgernes engagement ved positivt at bidrage til de samfund, hvor det er aktivt. Samtidig støtter det udtrykkeligt den frivillige forpligtelse fra dets ledere og medarbejdere.

Miljø

Selskabet er forpligtet til at beskytte de naturlige grundlag for livet for nuværende og kommende generationer. Selskabet anvender miljøvenlige metoder, som det løbende forbedrer. Det overholder miljøbestemmelser og standarder vedrørende dets drift og handler ansvarligt med naturlige ressourcer.

Kommunikation

Selskabet kommunikerer åbent og dialogorienteret om kravene i denne adfærdskodeks og dens gennemførelse over for medarbejderne, kunderne, leverandører og andre interessegrupper og lignende.

III. Principper for fair konkurrence

Forbud mod korruption

Ved samkvem med forretningspartnere og statslige institutioner skal selskabets interesser og medarbejdernes private interesser holdes strengt adskilt fra hinanden på begge sider. Beslutninger træffes uden irrelevante overvejelser og personlige interesser. Den til enhver tid gældende strafferet vedrørende korruption skal overholdes. Bl.a. skal der tages hensyn til følgende:

Selskabets ledelse og medarbejdere må ved udøvelse af deres erhvervsvirksomhed ikke tilbyde, love, kræve, give eller modtage gaver, betalinger, invitationer eller tjenesteydelser, som har til hensigt at påvirke et forretningsforhold på en uærlig måde, eller som udgør en trussel mod at bringe forretningspartnerens faglige uafhængighed i fare. Dette gælder i princippet ikke for gaver og invitationer inden for rammerne af forretningsmæssig gæstfrihed, sædvane og høflighed.

IV. Gyldighedsområde, implementering, leverandør

Gyldighedsområde

Denne adfærdskodeks gælder for alle filialer og forretningsenheder i HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG.

Implementering og overholdelse

Selskabet offentliggør indholdet af denne adfærdskodeks og de deraf følgende forpligtelser over for sine medarbejdere. Det sikrer overholdelse af adfærdskodeksen ved at gennemføre passende foranstaltninger.

Leverandører

Selskabet sørger for, at direkte leverandører er bekendt med principperne i denne adfærdskodeks og kræver, at dets leverandører overholder adfærdskodeksen.