nl
nl

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, het bedrijf

HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 8
D-35708 Haiger

BTW-ID: DE 111796644

E-Mail : customer-service@hailo.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt voor de herroeping het online herroepingsformulier op onze website elektronisch invullen en indienen, maar dit is niet verplicht. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u zo snel mogelijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons of aan (vul hier de naam en het adres in van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, indien van toepassing) terugzenden of overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Herroepingsformulier

Gebruik ook gerust ons contactformulier voor retourneren, herroepen of ruilen:

Naar het herroepingsformulier