nl
nl

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van de firma Hailo Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG voor bestellingen via de online shop

Je bent een ondernemer?

Hier vindt u onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (AVTD) voor offline zaken:

Downloaden AVTD

§ 1 Geldigheidsgebied

(1) Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (onderstaand: AVV) gelden voor alle via onze online shop, zowel in het domein "Shop“ als in de voor commerciële afnemers voorbehouden domeinen "Professional“, "B2B Einbautechnik“ en "B2B home & business“, tussen ons, de firma Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, D-35708 Haiger (btw-nr.: DE 111796644), vertegenwoordigd door de directeurs Jörg Lindemann en Rainer Haupt, en u als onze klant afgesloten contracten. De AVV gelden onafhankelijk van het feit of u het contract als consument, ondernemer of handelaar sluit.

(2) Consument is conform § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling pleegt met een doel dat noch tot zijn/haar commerciële noch tot zijn/haar zelfstandige beroepsactiviteit gerekend kan worden.

(3) Ondernemer is conform § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) een natuurlijke – of rechtspersoon of een rechtsbekwame personenvennootschap die bij het plegen van een rechtshandeling in functie van zijn/haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit handelt.

(4) Handelaar is conform § 1 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) wie een handelsonderneming runt.

(5) Maatgevend is de telkens op het tijdstip van uw bestelling geldende versie van de AVV.

(6) Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende Algemene Verkoopvoorwaarden van de klant worden alleen dan bestanddeel van de overeenkomst, voor zover wij uitdrukkelijk met de geldigheid daarvan ingestemd hebben. Deze instemmingsvereiste geldt in ieder geval bijvoorbeeld ook als wij met kennis van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de klant de levering aan hem laten plaatsvinden.

§ 2 Contractafsluiting

(1) De presentatie van de producten en diensten in onze online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Dit geldt ook als wij u catalogi, technische documentaties (bv. tekeningen, schema’s, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen), overige productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – overhandigd hebben.

(2) Door de knop "Tegen verplichte betaling bestellen“ bij de laatste stap van het bestelproces aan te klikken, biedt u juridisch bindend aan, de in het overzicht van de bestelling aangegeven artikelen te kopen resp. te boeken. Direct nadat u de bestelling geplaatst hebt, ontvangt u een bevestiging van de bestelling die echter nog geen acceptatie van uw contractvoorstel vormt. Een contract tussen u en ons komt pas tot stand zodra wij uw bestelling en/of boeking door een afzonderlijke e-mail accepteren resp. de artikelen op verzending voorbereiden.

(3) Voor zover er uit de bestelling niets anders aan het licht komt, zijn wij gerechtigd om uw contractvoorstel binnen 2 weken na de ontvangst daarvan bij ons te accepteren; uw eventueel conform § 5 bestaand recht om uw bestelling te herroepen, blijft onverminderd van kracht.

(4) De voor de contractafsluiting ter beschikking gestelde taal is uitsluitend de Duitse taal. Vertalingen naar andere talen dienen enkel en alleen te uwer informatie. Bij tegenstrijdigheden tussen de Duitse tekst en de vertaling heeft de Duitse tekst voorrang.

(5) Voor zover u ondernemer of handelaar bent en wij met uw onderneming handelsclausules in overeenstemming met de International Commercial Terms (INCOTERMS) overeengekomen zijn, gelden de INCOTERMS 2020.

§ 3 Opslag van de contracttekst

De contractuele bepalingen met de gegevens over de door u bestelde artikelen, de prijzen en verzendopties worden u bij acceptatie van het contractvoorstel per e-mail toegezonden. De e-mail bevat bovendien een link naar deze AVV en, voor zover u consument bent, naar de informatie over het herroepingsrecht, zodat u nogmaals gelegenheid voor de opslag hebt.

§ 4 Overmacht

Bij overmacht waarmee wij zelf of onze onderleveranciers te maken krijgen, dienen wij onze leverings- of prestatieplichten voor de duur van de storing niet na te komen. Doet er zich een essentiële wijziging van de bij contractsluiting bestaande omstandigheden voor, dan zijn wij gerechtigd om ons uit het contract terug te trekken. Hetzelfde geldt bij een energie- of grondstoffentekort, arbeidsconflicten, door de autoriteiten opgelegde bepalingen of onvoorzienbare verkeers- of bedrijfsstoringen.

§ 5 Herroepingsrecht (voor consumenten)

(1) Als u consument bent, hebt u op grond van de wettelijke bepalingen een herroepingsrecht.

(2) Maakt u als consument gebruik van uw herroepingsrecht conform alinea 1, dan dient u de reguliere kosten van de terugzending te dragen.

(3) Voor het overige gelden voor het herroepingsrecht de bepalingen die in detail weergegeven zijn in de volgende

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen dit contract te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde, die niet de vervoeder is, de artikelen in bezit genomen heeft.

Om uw herroepingsrecht te doen gelden, moet u ons, de firma

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 8
D-35708 Haiger

Btw-nr.: DE 111796644

E-Mail: customer-service@hailo.de
Tel.: +49 (0) 2773 / 82 - 1260

door middel van een eenduidige verklaring (bv. een per post verzonden brief of een e-mail) over uw besluit, dit contract te herroepen, informeren. Voor de herroeping kunt u graag het online herroepingsformulier op onze website elektronisch invullen en toezenden, al is dit niet noodzakelijk voorgeschreven. Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, dan zullen wij onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping toezenden.

Voor het behoud van de herroepingstermijn volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

Volgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden, voordeligste standardlevering gekozen hebt), zonder enig uitstel en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons binnengekomen is, terug te betalen.

Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie benut hebt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd; in geen geval worden er tegenover u wegens deze terugbetaling vergoedingen in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen weer teruggekregen hebben of totdat u er het bewijs van geleverd hebt dat u de artikelen teruggezonden hebt en dit afhankelijk van het feit, welk het vroegere tijdstip is.

U dient de artikelen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte gebracht hebt, aan ons of aan (hier dienen eventueel de naam en het adres van de door u voor de inontvangstneming van de artikelen gemachtigde persoon ingevoegd te worden) terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt behouden als u de artikelen verzendt voordat de termijn van veertien dagen verstrijkt.

U draagt de directe kosten van de terugzending van de artikelen.

U moet voor een mogelijke waardevermindering van de artikelen alleen opdraaien als deze waardevermindering aan een ter controle van de kwaliteit, van de eigenschappen en van de werking van de artikelen niet noodzakelijke omgang daarmee te wijten is.

- Einde van de informatie over het herroepingsrecht -

§ 6 Levering, risico-overdracht, acceptatievertraging, gedeeltelijke levering

(1) Plaats van handeling voor de contractuele plichten is onze maatschappelijke zetel in Haiger (Duitsland).

(2) Wij leveren de artikelen op uw verzoek en op uw kosten op een andere bestemming dan de plaats van handeling (aankoop met verzending). Tot stand komende verzendkosten worden telkens bij de productbeschrijving vermeld en worden door ons afzonderlijk op de factuur genoteerd.

(3) Leveringstermijnen en leveringstijden zijn slechts bindend indien ze door ons schriftelijk bevestigd werden. Voor zover wij de levering van de artikelen vier weken na het overschrijden van een bindende leveringstermijn niet of niet zoals contractueel overeengekomen uitvoeren, moet u ons een uiterste termijn van 2 weken laten om de levering te bewerkstelligen. Als wij deze uiterste termijn vruchteloos laten verstrijken, bent u gerechtigd om u uit het contract terug te trekken.

(4) Voor zover niets anders overeengekomen werd, zijn wij gerechtigd om de aard van de verzending (in het bijzonder transportonderneming, verzendmethode, verpakking) zelf te bepalen resp. om voor de vrijgave voor de uitvoer van de artikelen in naam van de koper te zorgen.

(5) Het risico op toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de artikelen gaat uiterlijk met de overdracht aan u over. Bij de aankoop met verzending gaan het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de artikelen en het risico op vertraging reeds met de afgifte van de artikelen aan de expediteur, de vervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bepaalde persoon of dienst over.

(6) Is er uwerzijds sprake van acceptatievertraging, laat u na om een voor uw medewerking noodzakelijke handeling te plegen of loopt onze levering vertraging op om redenen, waarvoor u zich dient te verantwoorden, dan zijn wij gerechtigd om van u een schadevergoeding voor de hierdoor geleden schade, met inbegrip van bijkomende uitgaven (bv. opslagkosten), te eisen.

(7) Gedeeltelijke leveringen of diensten worden ons toegestaan, voor zover deze voor u aanvaardbaar zijn.

§ 7 Betalingsvoorwaarden, compensatie, retentie

(1) Al de prijsvermeldingen in het domein "Shop“ van onze online shop zijn brutoprijzen inclusief de wettelijk voorgeschreven btw en geleden exclusief tot stand komende verzendkosten. In de voor commerciële afnemers voorbehouden domeinen "Professional“, "B2B Einbautechnik“ en "B2B home & business“ worden de prijzen daarentegen exclusief de wettelijk voorgeschreven vermeld en gelden deze exclusief tot stand komende verzendkosten.

(2) Voor aankopen in het domein "Shop“ wordt de koopprijs bij ontvangst van de factuur opeisbaar. De betaling van de artikelen vindt naar keuze plaats door middel van een creditcard (Visa/Mastercard), PayPal, SOFORT-overboeking, ideal of op rekening. Onze bankgegevens vindt u op de aan u overgemaakte factuur.

(3) Voor aankopen in de domeinen "B2B Einbautechnik“ en "B2B home & business“ wordt de koopprijs binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur opeisbaar. Voor aankopen in het domein "Professional“ wordt de koopprijs binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur opeisbaar. De betaling van de artikelen vindt naar keuze plaats op rekening of aan de hand van de bij Hailo ingevoerde betaalwijze (voor bestaande klanten). Wij behouden ons het recht voor, in het specifieke geval bepaalde betaalwijzen van een kredietwaardigheidscontrole of van een maximale bestelhoeveelheid afhankelijk te maken. Wij zijn echter, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, te allen tijde gerechtigd om een levering volledig of gedeeltelijk alleen bij vooruitbetaling te laten plaatsvinden. Een passend voorbehoud verklaren wij ten laatste met de orderbevestiging.

(4) Bij levering op rekening bent u bij het verstrijken van 14 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de artikelen, in gebreke zonder dat hiervoor een afzonderlijke aanmaning vereist is. Bovenop de koopprijs dient tijdens de achterstand het telkens geldende wettelijke achterstalligheidsrentetarief betaald te worden. Wij behouden ons het recht voor, verdergaande, door vertraging veroorzaakte schade op u te verhalen. Tegenover handelaars blijft ons recht op commerciële achterstalligheidsrente (§ 353 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) onverminderd van kracht.

(5) Bij de aankoop met verzending (§ 6 alinea 2) draagt u de transportkosten af fabriek en de kosten van een eventueel door u gewenste transportverzekering. Mogelijke douanerechten, retributies, accijnzen en overige verplichte heffingen draagt u, ook al zorgen wij in uw naam voor de douaneafhandeling.

(6) U hebt slechts compensatierechten voor zover uw aanspraak rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist is.

(7) Als koper mag u een retentierecht slechts uitoefenen als uw tegeneis uit dezelfde koopovereenkomst voortvloeit. Als de levering gebreken vertoont, blijven uw tegenrechten in het bijzonder conform § 9 onverminderd van kracht.

(8) Bent u ondernemer of handelaar en is de termijn voor de levering van een product of een dienst later dan drie maanden na contractsluiting gesitueerd, dan zijn wij gerechtigd om na tijdige mededeling en vóór levering van de dienst of van het product de prijs van het product of van de dienst aan te passen en dit zoals dit op grond van de algemene prijsontwikkeling, waarover wij geen controle hebben, noodzakelijk (zoals bijvoorbeeld wisselkoersschommelingen, valutaregels, wijzigingen van douanerechten, duidelijke stijging van materiaal- of productiekosten) of op grond van de wijzigging van toeleveranciers nodig is. Bij leveringen van producten of diensten binnen drie maanden geldt in elk geval de op de dag van de contractsluiting geldende prijs. Bij raamovereenkomsten met prijsafspraken begint de termijn van drie maanden bij sluiting van de raamovereenkomst te lopen.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.

(2) Bij een houding van de klant, die in strijd met het contract is, in het bijzonder bij niet-betaling van de opeisbare koopprijs, zijn wij gerechtigd om ons in overeenstemming met de wettelijke voorschriften uit het contract terug te trekken en om de artikelen op grond van het eigendomsvoorbehoud en van de terugtrekking terug te eisen. Betaalt u de opeisbare koopprijs niet, dan mogen wij deze rechten slechts doen gelden als wij u vooraf vruchteloos een billijke betalingstermijn opgelegd hebben of als een dergelijke termijnbepaling volgens de wettelijke voorschriften overbodig is.

(3) Als u ondernemer of handelaar bent, bent u gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen in het kader van het gewone handelsverkeer door te verkopen. In dit geval staat u echter ter grootte van het factuurbedrag van onze vordering reeds nu alle uit een dergelijke doorverkoop voortvloeiende vorderingen aan ons af, eender of deze vóór of na een eventuele verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen plaatsvindt. Ongeacht onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft u ook na de cessie gemachtigd om de vordering te innen. In dit verband gaan wij de verplichting aan, de vordering niet zelf te innen zolang en voor zover u uw betalingsverplichtingen nakomt, voor zover er geen aanvraag tot inleiding van een insolventie- of gelijkaardige procedure met betrekking tot uw vermogen ingediend werd en voor zover er geen sprake van een staking van betaling is. Voor zover de hoger vermelde zekerheden de te vrijwaren vorderingen met meer dan 10% overtreffen, zijn wij verplicht om deze zekerheden naar onze keuze op uw verzoek vrij te geven.

§ 9 Garantie en rechten van de klant bij gebreken

(1) Wij garanderen alleen de conformiteit van de door ons geleverde producten en diensten met de voor Duitsland geldende bepalingen en standaarden. Voor de naleving van andere nationale bepalingen staan wij niet in.

(2) Voor uw rechten bij materiële en juridische gebreken (met inbegrip van een verkeerde levering en een feitelijk tekort alsook onvakkundige montage of gebrekkige montagehandleiding) gelden de wettelijke voorschriften, in het bijzonder § 434 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), voor zover hierna niets anders bepaald is.

(3) Vertoont de geleverde zaak gebreken, dan zullen wij naleveren of bijwerken (nakoming bij non-conformiteit). U dient de gereclameerde artikelen voor controledoeleinden aan ons over te maken. Ingeval van een vervangende levering dient u de gebrekkige zaak in overeenstemming met de wettelijke voorschriften aan ons terug te geven. De nakoming bij non-conformiteit omvat noch de demontage van de gebrekkige zaak noch de nieuwe montage indien wij oorspronkelijk niet tot de montage verplicht waren.

(4) Als u ondernemer of handelaar bent, moet u ons voor de nakoming bij non-conformiteit een termijn van 10 werkdagen respijt geven en hebben wij het recht, over de aard van de nakoming bij non-conformiteit een beslissing te nemen.

(5) De in functie van de controle en de nakoming bij non-conformiteit noodzakelijke uitgaven, in het bijzonder transport-, vervoersinfrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten (niet: demontage- en montagekosten), dragen wij als er daadwerkelijk van een gebrek sprake is, voor zover de uitgaven niet verhoogd worden doordat het voorwerp van de levering naderhand naar een andere plaats dan naar de oorspronkelijke plaats van levering overgebracht werd, tenzij de overbrenging met het voorgeschreven gebruik daarvan overeenstemt. Is er daadwerkelijk geen sprake van een gebrek, dan kunnen wij van u de uit het onterechte verzoek om oplossing van het gebrek voortvloeiende kosten (in het bijzonder controle- en transportkosten) terugeisen, tenzij de ontbrekende gebrekkigheid voor u als klant niet vast te stellen was.

(6) Mislukt de nakoming bij non-conformiteit, dan kunt u de vergoeding doen afnemen of u uit het contract terugtrekken. Bij een verwaarloosbaar gebrek bestaat er geen retentierecht. Als u consument bent, gelden bovendien de regels van § 475d BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Als u ondernemer of handelaar bent, is het slechts toelaatbaar om u uit het contract terug te trekken indien u daarmee tegenover ons vooraf uitdrukkelijk in tekstuele vorm met een billijke bijkomende uiterste termijn dreigt.

(7) Aanspraken van de klant op schadevergoeding resp. vergoeding voor vergeefse uitgaven bestaan ook bij gebreken alleen op grond van § 10 alinea 2 en zijn voor het overige uitgesloten. De bovenstaande uitsluiting geldt niet, voor zover wij het gebrek arglistig verzwegen hebben of een garantie voor de kwaliteit van de artikelen verleend hebben. Uw rechten in overeenstemming met de (Duitse) Wet op de Productaansprakelijkheid blijven evenzeer onverminderd van kracht.

(8) Als u consument bent, geldt voor de wettelijke rechten ingeval van gebreken de wettelijke verjaringstermijn conform § 438 lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Als u ondernemer of handelaar bent, bedraagt de verjaringstermijn 1 jaar. De termijn begint telkens bij aflevering van de artikelen.

(9) Als u handelaar bent, stellen uw rechten ingeval van gebreken voorop dat u uw wettelijke onderzoeks- en afkeuringsplichten (§ 377, § 381 HGB (Duits Wetboek van Koophandel)) nagekomen bent. Blijkt er tijdens het onderzoek of later een gebrek te zijn, dan dienen wij hiervan onmiddellijk, maar in elk geval binnen één week, in tekstuele vorm op de hoogte gebracht te worden. Ter vrijwaring van de rechten volstaat de tijdige verzending van de melding. Onafhankelijk van deze onderzoeks- en afkeuringsplicht dient u ons klaarblijkelijke gebreken (met inbegrip van een verkeerde levering of een feitelijk tekort) onmiddellijk, maar in ieder geval binnen één week, in tekstuele vorm te melden, waarbij ook hier voor het behoud van de termijn de tijdige verzending van de melding volstaat. Laat u het voorgeschreven onderzoek en/of de melding van het gebrek na, dan is onze aansprakelijkheid voor het niet gemelde gebrek uitgesloten.

§ 10 Beperking van aansprakelijkheid

(1) Voor zover er uit deze AVV met inbegrip van de hiernavolgende bepalingen niets anders blijkt, zijn wij aansprakelijk bij een schending van contractuele en buitencontractuele plichten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

(2) Wat een schadevergoeding betreft, zijn wij aansprakelijk – eender op welke rechtsgrond – in het kader van de schuldaansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid. Bij gewone nalatigheid zijn wij in overeenstemming met wettelijke voorschriften als volgt aansprakelijk:

(a) voor schade, voortvloeiend uit de schending van het leven, van het lichaam of van de gezondheid,
(b) voor schade, voortvloeiend uit de schending van een essentiële contractuele plicht (verplichting, wier nakoming de voorgeschreven uitvoering van het contract al helemaal mogelijk maakt en op wier nakoming de medecontractant vast vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter tot de vergoeding voor de voorzienbare, kenmerkend tot stand komende schade beperkt,
(c) in alle overige gevallen niet voor schade die niet aan de artikelen zelf ontstaan is, in het bijzonder niet voor misgelopen winst of andere door de besteller opgelopen vermogensschade.

(3) De uit punt 10 alinea 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij plichtsverzuim door resp. in het voordeel van personen, voor wier schuld wij in overeenstemming met wettelijke voorschriften dienen op te komen.

(4) Wegens plichtsverzuim dat geen gebrek vormt, kunt u zich alleen uit het contract terugtrekken of de koopovereenkomst opzeggen indien wij voor het plichtsverzuim dienen op te komen. Terugtrekking of opzegging moet schriftelijk of in tekstuele vorm verklaard worden. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

(5) Voor aanspraken van de klant op een vergoeding voor vergeefse uitgaven gelden de hoger vermelde bepalingen naar evenredigheid.

(6) De gegevenscommunicatie via het internet kan volgens de huidige stand van de techniek niet foutloos en/of te allen tijde beschikbaar gegarandeerd worden. Wij zijn voor zover niet aansprakelijk voor de permanente en ononderbroken beschikbaarheid van ons online handelssysteem.

§ 11 Rechten van de industriële eigendom, auteursrechten

Met de levering van onze producten en diensten gaat in principe geen overdracht van gebruiksrechten op aan ons voorbehouden rechten van de industriële eigendom of auteursrechten gepaard. Een dergelijke overdracht vindt alleen op grond van een afzonderlijke overeenkomst plaats.

§ 12 Slotbepalingen

(1) Bij uitsluiting van het recht volgens het Weens Koopverdrag is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Als u de bestelling als consument geplaatst hebt en u op het tijdstip van uw bestelling uw gebruikelijke verblijfplaats in een ander land hebt, wordt de toepassing van bindende rechtsvoorschriften van dit land door de in zin 1 gemaakte rechtskeuze niet beïnvloed.

(2) Als u handelaar bent, is het exclusieve rechtsgebied voor alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband met het contract, onze maatschappelijke zetel in Haiger, Duitsland.

(3) Geschillenbeslechting met klanten die als consument bestellen: de EU-commissie heeft een internetplatform voor de online geschillenbeslechting in het leven geroepen. Het platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen die uit online koopovereenkomsten voortvloeien. Meer gedetailleerde informatie is via de volgende link beschikbaar: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenbemiddelingsorgaan zijn wij noch bereid noch verplicht.

(Stand mei 2022)