nl
nl

Privacybeleid

Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

HAILO-Werk 
Rudolf Loh GmbH & Co. KG 
Daimlerstr. 8 
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 82 - 0
E-Mail: datenschutz@hailo.de

Vertegenwoordigers: Jörg Lindemann, Rainer Haupt

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Anderzijds worden gegevens automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit kan zijn om contact met u op te nemen, om u de nieuwsbrief te sturen of om zaken te initiëren en te verwerken.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt om een foutloze beschikbaarstelling van de website overeenkomstig art. 6 lid 1 letter f te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de bezwaarmogelijkheden informeren wij u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Recht van bezwaar en herroeping

Overeenkomstig art. 21 van de DSGVO hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 a van de DSGVO (gegevensverwerking op basis van uw toestemming) en art. 6 lid 1 b van de DSGVO (gegevensverwerking voor het nakomen van contractuele verplichtingen). U kunt uw bezwaar informeel sturen naar info@hailo.de.

Rechten van de betrokkene

U heeft het recht op informatie volgens Art. 15 DSGVO, het recht op correctie volgens Art. 16 DS-GVO, het recht op verwijdering volgens Art. 17 DSGVO, het recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 DSGVO en het recht op gegevensportabiliteit uit Art. 20 DS-GVO. Indien u om de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is. De beperkingen volgens §§ 34 en 35 BDSG-neu gelden voor het recht op informatie en het recht op verwijdering. Bovendien bestaat er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DSGVO juncto § 19 BDSG). Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als u daarvoor toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is om de bestelling uit te voeren. Wij werken alleen met verwerkers die voldoende garanties bieden dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen die voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgen.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van het gegevensbeschermingsrecht heeft de betrokkene het recht zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien er na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-mails.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

De contactgegevens van onze externe functionaris voor gegevensbescherming zijn:

neto consulting
Münchener Str. 74
83022 Rosenheim, Germany
info@neto-consulting.de

Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de bezoekende computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de gegevens die u hiervoor invoert alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders verwerpen wij de registratie.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke veranderingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Nieuwsbrief

Als u toestemming heeft gegeven, informeren wij u over ons en onze aanbiedingen. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig, een bevestiging dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld. Het door u opgegeven e-mailadres wordt door ons opgeslagen voor het verzenden van de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt deze verwijderd. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum van aanmelding op. Deze opslag dient uitsluitend ter documentatie van onze correctie. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op een link in de nieuwsbrief zelf te klikken of door ons op de hoogte te stellen, waardoor uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen voor de toekomst wordt ingetrokken.

Gegevensoverdracht voor het afsluiten van overeenkomsten voor online shops, dealers en de verzending van goederen

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafhandeling, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betalingen. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen wanneer u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het eindapparaat van de gebruiker. Ze worden niet toegewezen aan een gebruikers-ID. Bovendien kunnen we Google Analytics gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics maakt ook gebruik van verschillende modelbenaderingen om de geregistreerde gegevensbestanden aan te vullen en gebruikt technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse. Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, BarrowStreet, Dublin 4, Ierland. De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen voor het beheer en de uitvoering van de tools die erdoor worden geïntegreerd. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten. Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zal verhinderen: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van bestelgegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden zoals weergegeven in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclamedoelgroepen te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-geauthenticeerde ID's van gebruikers, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device ad targeting.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet worden samengevoegd in uw Google-account (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen het samenvoegen), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de website-exploitant belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Verdere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor conversietracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet over de websites van AdWords-klanten heen te volgen. De met de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google conversion tracking cookie eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van "conversion cookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden aan Google doorgegeven.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. De bezoeker van de website wordt er niet van op de hoogte gesteld dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn webaanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 

Facebook pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") voor conversiemeting.

Dit maakt het mogelijk om het gedrag van paginabezoekers te volgen nadat ze naar de website van de aanbieder zijn doorverwezen door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook advertenties aanbieden. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als exploitant van de site niet worden beïnvloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in het instellingengedeelte voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u zijn ingelogd bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices.

Gebruik van het hulpprogramma Hotjar

Deze website maakt op sommige websites gebruik van de Hotjar-webanalysedienst die door Hotjar Ltd wordt geleverd. Hotjar Ltd is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa).

Met deze tool kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt worden gevolgd (zogenaamde heat maps). Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak ze op welke knoppen klikken. Verder is het met behulp van de tool ook mogelijk om direct feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Zo verkrijgen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken.

We besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze tool. Wij kunnen bijvoorbeeld alleen bijhouden welke knoppen worden aangeklikt, de loop van de muis, hoe ver de gebruiker scrolt, de schermgrootte van het apparaat, apparaattype en browserinformatie, geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal om onze website weer te geven. Delen van de websites waar persoonlijk identificeerbare informatie over u of derden wordt weergegeven, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn daarom op geen enkel moment te volgen.

Hotjar biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om een "Do Not Track header" te gebruiken om het gebruik van de Hotjar tool te voorkomen zodat er geen gegevens worden vastgelegd over het bezoek aan de betreffende website. Deze instelling wordt ondersteund door alle gangbare browsers in de huidige versies. Hiervoor stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar met de informatie om de tracking van de betreffende gebruiker te deactiveren. Als u sipgate-websites gebruikt met verschillende browsers/computers, moet u de "Do Not Track Header" voor elk van deze browsers/computers apart instellen.

Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

Voor meer informatie over Hotjar Ltd en over de Hotjar tool, ga naar: https://www.hotjar.com

Het privacybeleid van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy

HubSpot

Op deze website gebruiken we HubSpot voor onze online marketingactiviteiten. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Ierland. Contact: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, Telefoon: +353 1 5187500.

Dit is een geïntegreerde softwareoplossing die wij gebruiken voor verschillende aspecten van onze online marketing. Deze omvatten: E-Mail marketing (zowel nieuwsbrieven als geautomatiseerde mailings, bijvoorbeeld om downloads aan te bieden), social media publishing & rapportage, rapportage (bijv. verkeersbronnen, hits etc.) contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie & CRM), landingspagina's en contactformulieren.

Dankzij onze aanmeldingsdienst kunnen bezoekers van onze website meer te weten komen over ons bedrijf, inhoud downloaden en hun contactgegevens en andere demografische informatie verstrekken. Deze informatie en de inhoud van onze website worden opgeslagen op servers van onze softwarepartner HubSpot. Deze informatie kan door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn. Alle informatie die wij verzamelen valt onder dit privacybeleid. Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketingactiviteiten te optimaliseren.

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken wij bovendien de live chatdienst "Berichten" van HubSpot (rond chatpictogram rechtsonder op het scherm) voor het verzenden en ontvangen van berichten op sommige subpagina's. Als u akkoord gaat met deze functie en deze gebruikt, worden de volgende gegevens naar de servers van HubSpot verzonden:

  • Inhoud van alle verzonden en ontvangen chatberichten
  • Contextinformatie (bv. pagina waarop de chat werd gebruikt)
  • Optioneel: e-mailadres van de gebruiker (indien door de gebruiker verstrekt via de chatfunctie)

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de diensten van Hubspot is art. 6 I f DS-GVO - gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van deze dienst is de optimalisatie van onze marketingmaatregelen en de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening op de website.

HubSpot is gecertificeerd onder de voorwaarden van het "EU - U.S. Privacy Shield Framework" en is onderworpen aan TRUSTe's Privacy Seal alsmede het "U.S. - Swiss Safe Harbor" Framework.

Meer informatie over privacybeleid van HubSpot.
Meer informatie over cookies vindt u bij HubSpot onder ingestelde cookies en gebruikte cookies.

Live chat (chatbestanden)

Naast het puur informatieve gebruik van onze website en de registratie met het klantenaccount, bestaat de mogelijkheid tot interactie met ons via live chat. Om de gebruikerservaring in onze toepassingen te verbeteren, bieden wij u communicatie aan via de live chat service van het bedrijf Hubspot. Wij verwerken hiervoor de informatie en berichten die u ons stuurt. Bij het gebruik van de live chat zien wij of en wanneer u een bericht heeft gelezen. Dit helpt ons om te weten hoe we u het beste kunnen bereiken. Deel geen gevoelige informatie of accountgegevens met ons via de live chat. U voert de gegevens in de chat in.

Voor het gebruik van de live chat kunnen gegevens buiten de EU worden verwerkt. In dit geval is de verwerker onderworpen aan de US/EU Privacy Shield verplichting, die hen verplicht tot volledige naleving van de Duitse gegevensbescherming.

Omdat wij weten dat de verwerkte gegevens voor u gevoelige informatie kunnen vertegenwoordigen, zijn wij niet van plan gevoelige documenten via de chat te versturen.

Wij slaan uw gegevens op zolang uw klantenaccount actief is, om bij vragen de volledige communicatiegeschiedenis te kunnen raadplegen.

Microsoft Advertising
Wij gebruiken de Microsoft Advertising Converison tracking, een analysedienst van de Microsoft Corporation. (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Microsoft Advertising"). Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Microsoft Advertising herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en dus naar onze site is doorgestuurd. Elke klant van Microsoft Advertising ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd over de websites van Microsoft Advertising-klanten heen. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Microsoft Advertising-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Microsoft Advertising-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies zijn geleid. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Meer informatie en het privacybeleid van Microsoft Advertising zijn te vinden op: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

(1) Verwerkers
Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland.

(2) U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Microsoft: https://www.microsoft.com/en-US/concern/privacy.
De plaats van verwerking is de Europese Unie en wereldwijd.
De bewaartermijn voor cookies is 30 dagen, voor loggegevens respectievelijk 9 en 18 maanden.
De ontvanger van de gegevens is Microsoft en haar wereldwijde divisies, de gegevensoverdracht naar derde landen is wereldwijd.

(3) Doeleinden van de gegevensverwerking
Om onze reclameactiviteiten te meten en zo te verbeteren.

(4) Verzamelde gegevens
Deze lijst omvat alle gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies die uw browser uniek kunnen identificeren.

(5) Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens vereist door Art. 6 (1) DSGVO wordt hieronder vermeld. Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO (toestemming).

(6) Verdere informatie en opt-out
Klik op een van de volgende links om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen en, indien nodig, nadere informatie te verkrijgen en toestemming met Microsoft in te stellen.
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=support.microsoft.com&ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dsupport.microsoft.com
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Plugins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de YouTube-site die door Google wordt geëxploiteerd. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Deze vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. 

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina's met een Vimeo-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt naar de Vimeo-server in de VS verzonden.

Als u op uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Wij gebruiken geen Google Fonts op onze website. Op voorwaarde dat u hebt ingestemd met het gebruik van alle cookies, gebruikt deze site voor beperkte functies, namelijk het zoeken naar dealers en de ingesloten YouTube-video's, zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google de informatie dat onze website via uw IP-adres is opgevraagd. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om na een bestelling ons Trusted Shops keurmerk en de Trusted Shops producten voor kopers weer te geven.

Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO zwaarder wegen. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u daarmee heeft ingestemd, wanneer u na het afronden van een bestelling heeft besloten gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan heeft aangemeld. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Sociale bladwijzers
Op onze website zijn zogenaamde social bookmarks (bijv. van Facebook, Instagram, Pinterest of YouTube) geïntegreerd. Social bookmarks zijn internetbookmarks waarmee de gebruikers van een dergelijke dienst links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Deze zijn alleen op onze website geïntegreerd als link naar de betreffende diensten. Na het aanklikken van de ingesloten grafiek wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende aanbieder, d.w.z. pas dan worden gebruikersgegevens aan de betreffende aanbieder doorgegeven. Informatie over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze websites vindt u in het privacybeleid van de betreffende aanbieder.

Verwerking van betalingen

Betalingen per creditcard, Sofort, giropay en PayPal worden verwerkt door BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main, die gecertificeerd is volgens de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Uw creditcardgegevens worden rechtstreeks door BS PAYONE verzameld en verwerkt en niet door ons opgeslagen.

Bij betaling met Sofort, het online betalingssysteem van SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, D-80339 München, worden de door u tijdens het bestelproces in het door SOFORT GmbH beschikbaar gestelde digitale overschrijvingsformulier ingevoerde online bankgegevens (PIN en TAN) in gecodeerde vorm door SOFORT GmbH aan uw bank doorgegeven voor de uitvoering van de overschrijving. Uw online bankgegevens worden noch door ons, noch door SOFORT GmbH opgeslagen.

Bij betaling met PayPal (Europa), S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, worden de bankgegevens die u bij PayPal heeft gedeponeerd door PayPal gebruikt voor de betaling. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens.

De overdracht van uw betalingsgegevens aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 b DSGVO.

Voor het gebruik van de bovengenoemde betalingsdiensten gelden de voorwaarden en verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders. Hierover wordt u vóór het gebruik van de betreffende dienst apart geïnformeerd.

De gegevensbeschermingsverklaring van BS PAYONE GmbH kunt u via de volgende link opvragen: https://www.payone.com/DE-en/data-protection-regulations

Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). U hebt toegang tot het privacybeleid via de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy

U kunt het privacybeleid van PayPal raadplegen via de volgende link: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full