nl
nl

Gedragscode

Preambule

De firma HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG en haar aangesloten dochtermaatschappijen (hierna "ondernemingen") nemen wereldwijd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De ondernemingen zijn vooral in het kader van hun ondernemingsactiviteiten verantwoordelijk voor de eigen onderneming, klanten en leveranciers in de waardeketen en het milieu.

De HAILO-gedragscode is een vrijwillige code die de ondernemingen wordt geadviseerd. Door ondertekening ervan verklaart de lidonderneming zich te houden aan de volgende principes.

I. Algemene Principes

Basisbegrip

De onderneming erkent zijn maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid en verplicht zich om bij alle ondernemingsactiviteiten te voldoen aan deze verantwoordelijkheid.

Recht en wet

De onderneming verplicht zich om bij alle zakelijke handelingen en beslissingen de telkens geldende wetten evenals de overige belangrijke voorschriften van de landen waarin zij actief is, in acht te nemen. Zakenpartners dienen fair te worden behandeld. Overeenkomsten worden nageleefd, waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen van de randvoorwaarden. De onderneming houdt zich aan geldende wetten die de concurrentie beschermen en bevorderen, met name de geldende kartelwetgeving en overige wetten voor de regeling van de concurrentie.

Waarden en principes

De onderneming stemt haar handelen af op christelijke en algemeen geldige ethische waarden en principes, met name op integriteit, rechtschapenheid, respect voor de menselijke waardigheid, openheid en non-discriminatie van godsdienst, levensbeschouwing, geslacht en ethiek. De onderneming wijst corruptie en omkoping zoals bedoeld in het dienovereenkomstige VN-verdrag (van 2005) af. Zij bevordert op geschikte wijze transparantie, integer handelen en verantwoordelijke leiding en controle in de onderneming.

II. Principes m.b.t. de maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid

Mensenrechten

De onderneming respecteert en ondersteunt het naleven van internationaal erkende mensenrechten. Met name leeft zij de mensenrechten volgens het VN-Handvest (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, resolutie 217 A (III) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 10 december 1948) na.

Discriminatieverbod

De onderneming wijst in het kader van de telkens geldende rechten en wetten elke vorm van discriminatie af. Dit heeft met name betrekking op een benadeling van medewerkers op grond van ras, etnische afkomst en geslacht.

Bescherming van de gezondheid en arbeidsveiligheid

De onderneming waarborgt arbeidsveiligheid en bescherming van de gezondheid op de werkplek in het kader van de nationale voorschriften. Om ongevallen en persoonlijk letsel te vermijden, stellen de werkgevers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden ter beschikking die als minimale criteria voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften. De onderneming ondersteunt een voortdurende verdere ontwikkeling voor de verbetering van de werkomgeving.

Arbeitstijd

De onderneming houdt zich aan de arbeidsnormen met betrekking tot de maximaal toegestane arbeidstijd en de vergoeding, met name met betrekking tot het vergoedingsniveau, conform de geldende wetten en voorschriften.

Vergoeding

De vergoeding inclusief beloningen, overuren en extralegale voordelen is minimaal zo hoog als vastgelegd in geldend recht en wetgeving of ligt daarboven.

Intimidatie

De medewerkers worden niet blootgesteld aan enige lichamelijke bestraffingen of andere lichamelijke, seksuele, psychische of verbale intimidaties of misbruikhandelingen.

Kinderarbeid en dwangarbeid

De onderneming accepteert geen enkele vorm van dwang- of kinderarbeid.

Mocht in directe of indirecte samenhang, bijv. bij een leverancier, dwang- of kinderarbeid worden waargenomen, dan moet dit worden gemeld en moet een einde worden gemaakt aan de misstand.

Transparantie en dialoog met consument

De onderneming erkent het recht van de consument op belangrijke product- en procesinformatie die voor een deugdelijke koopbeslissing nodig is. Indien mogelijk zal zij de desbetreffende informatie vastleggen en toegankelijk maken voor het publiek.

Corporate citizenship

De onderneming bevordert maatschappelijke betrokkenheid door positieve bijdragen te leveren in de gemeenten waar zij actief is. Tevens staat zij er uitdrukkelijk achter dat leidinggevenden en medewerkers zich inzetten als vrijwilligers.

Milieu

De onderneming weet zich duurzaam gebonden aan het doel van bescherming van de natuurlijke bestaansvoorwaarden voor de huidige en toekomstige generaties. De onderneming gebruikt milieuvriendelijke methodes die zij voortdurend verbetert. Zij voldoet aan de voorschriften en normen voor milieubescherming die haar bedrijf betreffen, en gaat zeer verantwoordelijk met natuurlijke resources om.

Communicatie

De onderneming communiceert open en gericht op dialoog over de eisen van deze gedragscode en over de omzetting ervan naar medewerkers, klanten, leveranciers, andere belangengroepen en belanghebbenden.

III. Principes van eerlijke concurrentie

Corruptieverbod

In de omgang met zakenpartners en overheidsinstellingen worden de belangen van de onderneming en de persoonlijke belangen van medewerkers aan beide zijden strikt van elkaar gescheiden. Beslissingen worden vrij van buiten de zaak staande afwegingen en persoonlijke belangen genomen. De telkens geldende anti-corruptiewetgeving moet worden nageleefd. Onder andere dient op het volgende te worden gelet:

Directie en medewerkers van de onderneming mogen in het handelsverkeer geen geschenken, betalingen, uitnodigingen of diensten aanbieden, beloven, vragen, verlenen of aannemen die worden verleend met de bedoeling een zakenrelatie op oneerlijke wijze te beïnvloeden of waarbij het gevaar bestaat de professionele onafhankelijkheid van de zakenpartner in gevaar te brengen. Dit is in principe niet het geval bij geschenken en uitnodigingen die onder de gastvrijheid, gewoonte en beleefdheid bij de normale bedrijfsuitoefening vallen.

IV. Toepassingsgebied, omzetting, leverancier

Toepassingsgebied

Deze gedragscode geldt voor alle vestigingen en divisies van HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co.KG.

Omzetting en naleving

De onderneming stelt haar werknemers in kennis van de in deze gedragscode geregelde inhoud en de daaruit resulterende verplichtingen. Zij stuurt er door geschikte maatregelen op aan dat de gedragscode wordt nageleefd.

Leveranciers

De onderneming zorgt ervoor dat de directe leveranciers de principes van deze gedragscode kennen en verlangt de naleving van de inhoud bij haar leveranciers.