• Køb på regning
  • Direkte fra producenten
da

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser fra Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG for bestillinger via onlinebutikken

§ 1 Anvendelsesområde

(1) Disse almindelige forretningsbetingelser (i det følgende: AFB) gælder for alle aftaler i forbindelse med vores onlinebutik, både inden for området "Butik” og inden for de områder, der er forbeholdt de erhvervsmæssige aftagere, nemlig "Professional“, "B2B Einbautechnik“ og "B2B home & business“, indgået mellem os, Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, 35708 Haiger (SE-nummer: DE 111796644), repræsenteret ved direktørerne Jörg Lindemann og Rainer Haupt, og Dem som vores kunde. Vores almindelige forretningsbetingelser gælder uafhængigt af, om De indgår aftalen som forbruger, som entreprenør eller som erhvervsdrivende.

(2) En forbruger er i henhold til § 13 BGB enhver fysisk person, som indgår en retshandel til et formål, som hverken kan tilregnes dennes erhvervsmæssige eller uafhængige professionelle aktivitet.

(3) En entreprenør er i henhold til § 14 BGB en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, som, ved indgåelse af en retshandel, handler i forbindelse med udøvelsen af dens eller dets erhvervsmæssige eller uafhængige professionelle aktivitet.

(4) En erhvervsdrivende er i henhold til § 1 HGB /tysk lov om handelsvirksomhed/ den, som driver en handelsvirksomhed.

(5) Afgørende er den til enhver tid gældende udgave af de almindelige forretningsbetingelser på tidspunktet for Deres bestilling.

(6) Afvigende, modstridende eller supplerende almindelige forretningsbetingelser på kundens side indgår kun i aftalen i det tilfælde og i det omfang, som vi har givet vores udtrykkelige samtykke til deres gyldighed. Nødvendigheden af dette samtykke gælder i hvert enkelt tilfælde, for eksempel også, såfremt vi, med kendskab til kundens almindelige forretningsbetingelser, udfører leveringen til kunden uden forbehold.

§ 2 Aftalens indgåelse

(1) Præsentation af varer og tjenesteydelser i vores onlinebutik er ikke ensbetydende med et juridisk bindende tilbud, men en opfordring til en bestilling. Dette gælder også, såfremt vi har overladt kataloger, tekniske dokumentationer (f.eks. tegninger, planer, beregninger, kalkulationer, henvisninger til DIN-standarder), øvrige produktbeskrivelser eller skriftligt materiale - også i elektronisk form - til Dem.

(2) Ved at klikke på bestillingsknappen "betalingspligtig bestilling" - i det sidste skridt inden for bestillingsprocessen afgiver De et retligt bindende tilbud om køb hhv. reservering af de varer, der vises i bestillingsoversigten. Umiddelbart efter afsendelsen af bestillingen vil De modtage en bestillingsbekræftelse, som dog stadig ikke er ensbetydende med accept af Deres tilbud om en aftale. En aftale mellem Dem og os kan først indgås, så snart vi har accepteret Deres bestilling og/eller reservering via en særskilt e-mail hhv. tilført varen til forsendelsen.

(3) Såfremt der ikke fremgår noget andet af Deres bestilling, er vi berettiget til at acceptere Deres tilbud om en aftale inden 2 uger, efter at vi har modtaget tilbuddet. Deres eventuelt eksisterende ret i henhold til § 5 til at fortryde Deres bestilling, berøres ikke heraf.

(4) Sproget, der stilles til rådighed med henblik på aftalens indgåelse, er udelukkende tysk. Oversættelser til andre sprog tjener kun til information. Ved uoverensstemmelser mellem den tyske tekst og oversættelsen må den tyske tekst prioriteres.

(5) Såfremt De er entreprenør eller erhvervsdrivende og vi har aftalt internationale leveringsbetingelser i henhold til International Commercial Terms (INCOTERMS) med Deres virksomhed, gælder INCOTERMS 2020.

§ 3 Gemning af aftalens tekst

Aftalebestemmelser samt oplysninger om de af Dem bestilte varer, priser og forsendelsesmuligheder vil De få tilsendt med accept af et tilbud om en aftale pr. e-mail. Denne e-mail indeholder desuden et link til disse almindelige forretningsbetingelser og, såfremt De er forbruger, en fortrydelsesvejledning, således at De endnu engang har lejlighed til gemning.

§ 4 Force majeure

Ved force majeure, som vedrører os selv eller vores forudgående leverandør, vil vores leverings- eller ydelsesforpligtelser hvile, så længe forstyrrelsen varer. Såfremt der sker en væsentlig forandring af de forhold, der eksisterede på tidspunktet for aftalens indgåelse, er vi berettiget til at ophæve aftalen. Det samme gælder ved energi- eller råstofmangel, arbejdskonflikter, myndighedsbestemmelser eller uforudsigelige trafik- eller driftsforstyrrelser.

§ 5 Fortrydelsesret (for forbrugere)

(1) Hvis De er forbruger, har De en fortrydelsesret i medfør af de lovmæssige bestemmelser.

(2) Hvis De, som forbruger, gør brug af Deres fortrydelsesret i henhold til stykke 1, skal De bære de regelmæssige omkostninger ved returneringen.

(3) For øvrigt er fortrydelsesretten omfattet af de ordninger, som nærmere er gengivet i efterfølgende

Fortrydelsesvejledning

Fortrydelsesret

De har ret til at ophæve denne aftale inden fjorten dage uden angivelse af grunde.

Fortrydelsesfristen udgør fjorten dage fra den dag, hvor De eller en tredjemand, som De har udpeget og som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse.

For at udøve Deres fortrydelsesret, skal De informere os, firmaet

HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 8
D-35708 Haiger

SE-nummer: DE 111796644

E-Mail: customer-service@hailo.de
Telefon: +49 (0) 2773 / 82 - 1260

ved at afgive en entydig erklæring (f. eks. et brev sendt med posten eller pr. e-mail) om Deres beslutning til at ophæve denne aftale. Til fortrydelsen må De gerne udfylde og fremsende den pågældende online-fortrydelsesformular elektronisk på vores hjemmeside, men dette er dog ikke tvingende foreskrevet. Såfremt De gør brug af denne mulighed, vil De straks få tilsendt (f. eks. pr. e-mail) en bekræftelse på modtagelsen af sådan en fortrydelse.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelsen

Hvis De fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har fået fra Dem, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af supplerende omkostninger, der måtte resultere af, at De valgte en anden form for levering end den af os tilbudte, mest gunstige standardlevering), straks, men senest inden fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om Deres ophævelse af denne aftale blev modtaget af os.

Til denne tilbagebetaling vil vi anvende det samme betalingsmiddel, som De anvendte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med Dem. Under ingen omstændigheder vil der beregnes noget vederlag til Dem på grund af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har fået varerne tilbage igen eller indtil De har fremlagt dokumentation for, at De har returneret varerne, alt efter, hvilket der er det tidligere tidspunkt.

De skal returnere eller overgive varerne straks og i hvert fald senest inden fjorten dage fra den dag, hvor De underrettede os om ophævelsen af denne aftale, til os eller til (her skal der i påkommende tilfælde indføjes navn og adresse på den person, som De har bemyndiget til at modtage varen). Fristen er overholdt, hvis De har afsendt varerne før udløbet af fristen på fjorten dage.

De bærer de direkte omkostninger ved varernes returnering.

De skal bare dække en eventuel værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes unødig håndtering af varerne i forbindelse med en kontrol af deres beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

- Slut på fortrydelsesvejledningen -

§ 6 Levering, risikoens overgang, fordringshavermora, delydelse

(1) Opfyldelsesstedet for forpligtelserne inden for aftalen er vores forretningssted i Haiger.

(2) Vi leverer varen på Deres anmodning og for Deres regning til et andet bestemmelsessted end opfyldelsesstedet (forsendelseskøb). Påløbende forsendelsesomkostninger er hver gang anført ved produktbeskrivelsen og angives særskilt af os på fakturaen.

(3) Leveringstidspunkter og leveringsfrister er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af os. Såfremt vi ikke gennemfører varens levering senest fire uger efter overskridelse af et uforbindende leveringstidspunkt eller ikke i overensstemmelse med aftalen, skal De indrømmes os en yderligere frist på 2 uger for iværksættelsen af ydelsen. Hvis vi overskrider denne yderligere frist, er De berettiget til at ophæve aftalen.

(4) Såfremt der ikke er aftalt noget andet, er vi berettiget til selv at bestemme forsendelsesformen (i særdeleshed transportvirksomhed, forsendelsesvej, emballering) hhv. til at foranledige frigivelsen for udførslen af varen på køberens vegne.

(5) Risikoen for varens hændelige undergang og hændelige forringelse overgår senest til Dem på overgivelsestidspunktet. Ved forsendelseskøb overgår risikoen for varens hændelige undergang og hændelige forringelse samt risikoen for forsinkelse til speditøren, til fragtføreren eller til en anden person eller institution, der er bestemt til at gennemføre forsendelsen allerede på tidspunktet for varens udlevering.

(6) Såfremt De kommer i fordringshavermora, undlader en aktiv medvirkenshandling eller såfremt vores levering bliver forsinket af andre grunde, som De er ansvarlig for, er vi berettiget til at kræve erstatning fra Dem for det heraf følgende tab inklusive merudgifter (f. eks. lageromkostninger).

(7) Delleveringer eller -ydelser har vi lov til, såfremt disse er rimelige for Dem.

§ 7 Betalingsbetingelser, modregning, tilbageholdelse

(1) Samtlige prisangivelser inden for området "Butik“ i vores onlinebutikker er bruttopriser inklusive lovpligtig omsætningsafgift og er opgivet med tillæg af påløbende forsendelsesomkostninger. Inden for områderne "Professional“, "B2B Einbautechnik“ og "B2B home & business“, der er forbeholdt erhvervsmæssige aftagere, vises priserne dog eksklusive lovpligtig omsætningsafgift og er opgivet med tillæg af påløbende forsendelsesomkostninger.

(2) Ved køb inden for området "Shop" forfalder købsprisen til betaling ved modtagelse af fakturaen. Betaling af varen sker valgfrit pr. kreditkort (Visa/Mastercard), PayPal, DIREKTE-overførsel eller mod faktura. Vores bankforbindelse fremgår af den faktura, som De har fået tilsendt.

(3) Ved køb foretaget inden for områderne "B2B Einbautechnik“ og "B2B home & business“ forfalder købsprisen til betaling inden 21 dage efter modtagelse af fakturaen. Ved køb foretaget inden for området "Professional“ forfalder købsprisen til betaling inden 10 dage efter modtagelse af fakturaen. Betaling af varen sker valgfrit mod faktura eller ved hjælp af den betalingsform, der er deponeret hos Hailo (for eksisterende kunder). I enkelte tilfælde forbeholder vi os ret til at gøre bestemte betalingsformer afhængige af en kreditvurdering eller af en maksimal bestillingsmængde. Vi er dog, også inden for rammerne af en løbende forretningsforbindelse, til enhver tid berettiget til kun at udføre en hel eller delvis levering mod forudbetaling. En tilsvarende erklæring om forbehold vil vi senest afgive i forbindelse med ordrebekræftelsen.

(4) Ved levering mod faktura vil De komme De i mora med udløbet af 14 dage fra varens modtagelse, uden at det er påkrævet med et specifikt påkrav. Købsprisen skal forrentes med den til enhver tid gældende lovbestemte morarentesats i forbindelse med mora. Vi forbeholder os ret til at gøre en videregående moraskade gældende. I forhold til handlende forbliver vores krav på kommercielle morarenter (§ 353 HGB) uberørt.

(5) Ved forsendelseskøb (§ 6 stk. 2) skal De bære transportomkostningerne ab lager samt evt. omkostninger ved den af Dem ønskede transportforsikring. Eventuelle toldafgifter, gebyrer, skatter og øvrige offentlige afgifter skal De også bære i de tilfælde, hvor vi foretager toldbehandlingen på Deres vegne.

(6) De har kun modregningsrettigheder i det omfang, som Deres krav er retskraftigt fastslået eller ubestridt.

(7) Som køber må De kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis Deres modkrav hidrører fra samme købsaftale. Ved mangler ved det leverede forbliver Deres modkrav, især i henhold til § 9, uberørt.

(8) Såfremt De er entreprenør eller erhvervsdrivende og såfremt leverings- eller ydelsestidspunktet ligger senere end tre måneder efter aftalens indgåelse, er vi, efter rettidig underretning og før ydelsens gennemførelse eller varens udlevering berettiget til at tilpasse prisen for varen eller ydelsen på den måde, som er påkrævet på grund af den almindelige prisudvikling, der ligger uden for vores kontrol (som for eksempel valutakurssvingninger, valutaregler, toldændringer, tydelig stigning i materiale- eller fremstillingsomkostninger) eller som er nødvendigt på grund af ændrede leverandører. Ved leveringer eller ydelser inden tre måneder gælder i hvert tilfælde den pris, som er gyldig på dagen for aftalens indgåelse. Ved rammeaftaler med prisaftaler begynder fristen på tre måneder at løbe med indgåelsen af rammeaftalen.

§ 8 Ejendomsforbehold

(1) Vi beholder ejendomsretten til den leverede vare, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(2) Ved aftalestridig adfærd fra kundens side, især ved manglende betaling af den forfaldne købspris, er vi i henhold til de lovmæssige bestemmelser berettiget til at ophæve aftalen og at forlange at få udleveret varen på grundlag af vores ejendomsforbehold og vores ophævelse. Såfremt De ikke betaler den forfaldne købspris, må vi kun gøre disse rettigheder gældende, hvis vi tidligere havde indrømmet Dem en rimelig frist for betaling uden succes eller hvis en sådan indrømmelse af fristen er undværlig i henhold til de lovmæssige bestemmelser.

(3) Hvis De er entreprenør eller erhvervsdrivende, er De berettiget til videresalg af den vare, som er omfattet af ejendomsforbehold i normal forretningsmæssig praksis. I dette tilfælde overdrager De dog allerede på nuværende tidspunkt, alle fordringer fra et sådant videresalg, der er på størrelse med fakturaværdien af vores fordring, til os, uanset om dette sker før eller efter en evt. forarbejdning af den vare, som er leveret med ejendomsforbehold. Uanset vores bemyndigelse til selv at inddrive fordringen, forbliver De også fremover bemyndiget til at inddrive fordringen efter overdragelsen. I denne forbindelse forpligter vi os til ikke selv at inddrive fordringen, såfremt og så længe De opfylder Deres betalingsforpligtelser, ikke har fremsat begæring om at tage Deres bo under insolvensbehandling m.m. og ikke er i betalingsstandsning. Såfremt de ovenfor anførte stillede sikkerheder overstiger de fordringer, der skal sikres, med mere end 10 %, er vi forpligtet til at frigive de stillede sikkerheder efter vores valg og på Deres anmodning.

§ 9 Mangelsansvar og kundens rettigheder ved mangler

(1) Vi garanterer kun, at de af os leverede produkter og leverede ydelser er i overensstemmelse med de bestemmelser og standarder, der gælder i Tyskland. Vi påtager os intet ansvar for overholdelsen af andre nationale bestemmelser.

(2) Deres rettigheder ved materielle og retlige mangler (herunder fejlagtig og ufuldstændig levering samt uhensigtsmæssig montering eller mangelfuld monteringsvejledning) er omfattet af de lovmæssige bestemmelser, især §§ 434 ff. BGB, medmindre andet følger af de nedenfor anførte bestemmelser.

(3) Såfremt den leverede genstand er mangelfuld, vil vi foretage yderligere levering eller udbedring (efterfølgende opfyldelse). Til dette formål skal De give os tilsvarende lejlighed inden for en rimelig frist på mindst 10 arbejdsdage. De skal udlevere den reklamerede vare til os til kontrolformål. I tilfælde af erstatningslevering skal De returnere den mangelfulde genstand i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Efterfølgende opfyldelse omfatter hverken demontering eller fornyet montering af den mangelfulde genstand, hvis vi som udgangspunkt ikke var forpligtet til montering.

(4) Hvis De er entreprenør eller erhvervsdrivende, må vi selv vælge formen for den efterfølgende opfyldelse.

(5) Udgifter, der er påkrævet med henblik på kontrol og efterfølgende opfyldelse, især transport-, vej-, arbejds- og materialeomkostninger (ikke: omkostninger ved demontering og montering), vil vi bære, såfremt der rent faktisk foreligger en mangel og såfremt disse udgifter ikke øges ved, at genstanden for levering bagefter er blevet transporteret til et andet sted end det oprindelige leveringssted, medmindre transporten er i overensstemmelse med dennes bestemmelsesmæssige brug. Såfremt der rent faktisk ikke foreligger nogen mangel, kan vi kræve erstatning for alle omkostninger opstået som følge af den uberettigede opfordring til mangelafhjælpning (især omkostninger ved kontrol og transport), medmindre den manglende mangelfuldhed ikke kunne ses af Dem som kunde.

(6) Såfremt den efterfølgende opfyldelse slår fejl, kan De nedsætte godtgørelsen eller ophæve aftalen. Ved en uvæsentlig mangel findes der ikke nogen ret til ophævelse. Hvis De er forbruger, gælder derudover reglerne i henhold til § 475d BGB /den tyske borgerlige lovbog/. Hvis De er entreprenør eller erhvervsdrivende, er ophævelsen imidlertid kun tilladelig, hvis De i forvejen havde varslet os udtrykkeligt om denne i tekstform samt med en rimelig yderligere frist.

(7) Kundens krav på skadeserstatning hhv. erstatning af forgæves afholdte udgifter eksisterer også ved mangler kun i medfør af § 10 stk. 2 og er ellers udelukket. Ovenstående udelukkelse gælder ikke, såfremt vi har fortiet manglen med forsæt eller har påtaget os en garantien for varens beskaffenhed. Deres krav i henhold til produktansvarsloven forbliver ligeledes uberørt.

(8) Hvis De er forbruger, gælder der, for de lovbestemte mangelkrav, den lovbestemte forældelsesfrist i henhold til § 438 stk. 1 BGB. Hvis De er entreprenør eller erhvervsdrivende, udgør forældelsesfristen 1 år. Fristen begynder altid at løbe på tidspunktet for aflevering af varen.

(9) Hvis De er erhvervsdrivende, forudsætter Deres mangelkrav, at De har opfyldt Deres lovmæssige undersøgelses- og reklamationspligter (§§ 377, 381 HGB). Såfremt der viser sig en mangel i forbindelse med undersøgelsen eller senere, skal denne mangel anmeldes straks til os, men i hvert fald i tekstform og inden én uge. Til opretholdelse af rettighederne er det tilstrækkeligt at afsende anmeldelsen i rette tid. Uafhængigt af denne undersøgelses- og reklamationspligt skal synlige mangler (herunder fejlagtig og ufuldstændig levering) anmeldes straks, men i hvert fald i tekstform og inden én uge, hvorved det også her er tilstrækkeligt at afsende anmeldelsen i rette tid med henblik på fristens overholdelse. Såfremt De har forsømt den korrekte undersøgelse og/eller anmeldelse af en mangel, er vores ansvar for den ikke-anmeldte mangel udelukket.

§ 10 Ansvarsbegrænsning

(1) Såfremt der ikke fremgår noget andet af disse almindelige forretningsbetingelser, herunder de efterfølgende bestemmelser, hæfter vi ved krænkelse af forpligtelser inden for og udenfor aftalen i henhold til de lovmæssige bestemmelser.

(2) For skadeserstatning hæfter vi - lige meget af hvilken retlig grund - inden for rammerne af vores culpaansvar ved forsæt og ved grov uagtsomhed. Ved simpel uagtsomhed hæfter vi i henhold til de lovmæssige bestemmelser som følger:

(a) for skader, der skyldes død, skade på legeme eller helbred,
(b) for skader, der skyldes krænkelsen af en væsentlig aftaleforpligtelse (forpligtelse, hvis opfyldelse overhovedet muliggør forsvarlig gennemførelse af aftalen og hvis overholdelse aftaleparten regelmæssigt forventer og må kunne forvente). I dette tilfælde er vores ansvar dog begrænset til erstatning af en forudsigelig, typisk opstående skade,
(c) i alle øvrige tilfælde ikke for skader, som ikke er opstået ved selve varen, især ikke for tabt fortjeneste eller bestillerens øvrige formuetab.

(3) Alle ansvarsbegrænsninger, der fremgår af ciffer 10 stk. 2, gælder også ved pligtforsømmelser fra hhv. til fordel for personer, hvis ansvarspådragende adfærd vi er ansvarlige for i henhold til de lovmæssige bestemmelser.

(4) På grund af en pligtforsømmelse, som ikke består i en mangel, kan De kun ophæve købsaftalen eller opsige købsaftalen, hvis vi er ansvarlige for pligtforsømmelsen. Ophævelse eller opsigelse skal erklæres skriftligt eller i tekstform. For øvrigt gælder de lovmæssige forudsætninger og retsfølger.

(5) De ovenfor anførte ordninger har tilsvarende gyldighed for kundens krav på erstatning af forgæves afholdte udgifter.

(6) På grundlag af teknikkens nuværende stade kan det ikke garanteres, at datakommunikation via internet er fejlfri og/eller disponibel til enhver tid. I denne henseende hæfter vi ikke for konstant og uafbrudt tilgængelighed til vores online-handelssystem.

§ 11 Industrielle ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder

Gennemførelse af vores leveringer og ydelser er principielt ikke forbundet med nogen overdragelse af brugsrettigheder til de industrielle ejendomsrettigheder eller ophavsrettigheder, der tilkommer os. En sådan overdragelse sker kun på grundlag af en særskilt aftale.

§ 12 Afsluttende bestemmelser

(1) Forbundsrepublikken Tysklands nationale lovgivning finder anvendelse, men ikke FN-konventionen om aftaler om internationale køb. Hvis De har afgivet bestillingen som forbruger og hvis De har sædvanligt ophold i et andet land på tidspunktet for Deres bestilling, forbliver anvendelsen af bindende retsforskrifter i dette land uberørt af det lovvalg, der blev truffet under punktum 1.

(2) Hvis De er erhvervsdrivende, er eneste rette værneting for alle tvister hidrørende fra eller i forbindelse med aftalen, vores forretningssted i Haiger, Tyskland.

(3) Tvistbilæggelse med kunder, der bestiller som forbrugere: EU-kommissionen har etableret en internetplatform for onlinetvistbilæggelse. Denne platform er beregnet som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister i henseende til forpligtelserne inden for aftalen, som følger af online-købsaftaler. Nærmere informationer er disponible under følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en tvistbilæggelsesinstans.

Sidste opdatering: Maj 2022