• Zakup na rachunek
  • Bezpośrednio od producenta
pl

Benefity dla pracowników

Zadowolenie naszych pracowników jest bliskie naszemu sercu, ponieważ to właśnie oni, ich innowacyjne pomysły i zaangażowanie są kluczem do naszego sukcesu. Oznacza to, że każdy pracownik jest wartościowy i wnosi swój wkład do całości, wiemy o tym i jesteśmy z tego dumni.

Jesteśmy również świadomi naszej odpowiedzialności społecznej w regionie i poza nim, a jako pracodawca chcemy zaoferować naszym pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Tylko w ten sposób każdy może optymalnie rozwijać swój potencjał, wzrastać i czuć się dobrze.

Dlatego oprócz interesującego środowiska pracy oferujemy naszym pracownikom zrównoważoną mieszankę różnorodnych świadczeń.

Zostań częścią zespołu HAILO

Tutaj dowiedzą się Państwo, w jakich obszarach poszukujemy obecnie wzmocnień:

Aktualne oferty pracy

Możecie Państwo oczekiwać następujących korzyści

Firma rodzinna

Możli­wości awansu

Komplek­sowy program wpro­wa­dza­jący

Elas­tyczne godziny pracy

Kor­zyści kapi­tałot­wórcze

Leasing rowe­rów / e-bike'ów

Oferty fitness

Szko­lenie zawo­dowe / Stu­dium Plus

Przyję­cia firmo­we i im­prezy pra­cownicze

Zniżki dla pra­cowni­ków

Wspar­cie rodziny / (dobro­wolne) świadcze­nia dodat­kowe

Intranet
 

Roczna oce­na pra­cowni­ków

Świadcze­nia jubi­leuszowe

Zarzą­dza­nie zdro­wiem przed­się­biorstwa

Zakła­dowa opie­ka medyczna

30 dni urlopu

Urlop specjalny

Miejsca par­king­owe (na miejscu)

Zaanga­żowa­nie spo­łeczne

Nagrad­zany pro­gram su­gestii

Możli­wości dalsze­go kształ­cenia

Dar­mo­we świe­że owo­ce na bieżąco

Bez­płatne dys­trybu­tory wody

WLAN