• Zakup na rachunek
  • Bezpośrednio od producenta
pl

Kodeks Postępowania

Preambuła

Firma HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG i jej spółki zależne (zwane dalej „Przedsiębiorstwo”) wyznają zasadę odpowiedzialności społecznej na całym świecie. W szczególności w ramach swojej działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność wobec własnego przedsiębiorstwa, wobec klientów i dostawców w łańcuchu wartości oraz wobec środowiska.

Kodeks Postępowania HAILO jest dobrowolnym kodeksem zalecanym przedsiębiorstwom. Podpisując go, przedsiębiorstwo członkowskie zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad.

I. Zasady ogólne

Koncepcja podstawowa

Przedsiębiorstwo uznaje swoją odpowiedzialność społeczną i socjalną oraz zobowiązuje się do jej wypełniania we wszystkich swoich działaniach.

Prawo i ustawy

We wszystkich działaniach i decyzjach biznesowych Przedsiębiorstwo zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa oraz innych właściwych przepisów krajów, w których prowadzi działalność. Partnerzy biznesowi mają być traktowani uczciwie. Umowy są przestrzegane z uwzględnieniem zmian w warunkach ramowych. Przedsiębiorstwo przestrzega obowiązujących przepisów prawa, chroniących i promujących konkurencyjność, w szczególności obowiązujących przepisów antymonopolowych i innych przepisów regulujących konkurencję.

Wartości i zasady

Przedsiębiorstwo opiera swoje działania na chrześcijańskich i powszechnie obowiązujących wartościach oraz zasadach etycznych, w szczególności na uczciwości, prawości, poszanowaniu godności ludzkiej, otwartości i niedyskryminacji religijnej, ideologicznej, płciowej i etycznej. Przedsiębiorstwo odrzuca korupcję i łapówkarstwo w rozumieniu właściwej konwencji ONZ (z 2005 roku). W odpowiedni sposób promuje przejrzystość, spójne działanie oraz odpowiedzialne zarządzanie i kontrolę w Przedsiębiorstwie.

II. Zasady odpowiedzialności społecznej

Prawa człowieka

Przedsiębiorstwo szanuje i wspiera przestrzeganie praw człowieka uznanych na arenie międzynarodowej. W szczególności przestrzega praw człowieka zgodnie z Kartą Praw Człowieka ONZ (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 217 A (III) z dnia 10.12.1948 r.).

Zakaz dyskryminacji

Przedsiębiorstwo odrzuca wszelkie formy dyskryminacji w ramach obowiązujących praw i przepisów. Dotyczy to w szczególności dyskryminacji pracowników ze względu na rasę, pochodzenie etniczne i płeć.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedsiębiorstwo gwarantuje bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy w ramach przepisów krajowych. Aby zapobiec wypadkom i obrażeniom ciała, pracodawcy powinni zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy, które spełniają obowiązujące wymogi prawne jako kryteria minimalne. Przedsiębiorstwo wspiera ciągły rozwój w celu poprawy środowiska pracy.

Czas pracy

Przedsiębiorstwo przestrzega standardów pracy w zakresie maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy oraz wynagrodzeń, w szczególności poziomu wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i postanowieniami.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie, w tym płace, nadgodziny i świadczenia dodatkowe, jest co najmniej na poziomie lub powyżej poziomu określonego w obowiązujących przepisach prawa i ustawodawstwie.

Molestowanie

Pracownicy nie są poddawani karom cielesnym ani żadnemu innemu fizycznemu, seksualnemu, psychologicznemu lub werbalnemu molestowaniu czy znęcaniu się.

Praca dzieci i praca przymusowa

Przedsiębiorstwo nie akceptuje żadnych form pracy przymusowej ani pracy dzieci.

Jeżeli w bezpośrednim lub pośrednim związku, np. u dostawcy, zostanie stwierdzona praca przymusowa lub praca dzieci, należy to zgłosić, a nieprawidłowości wyeliminować.

Przejrzystość i dialog z konsumentami

Przedsiębiorstwo uznaje prawo konsumentów do ważnych informacji o produktach i procesach, potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji o zakupie. W miarę możliwości określi ono odpowiednie istotne informacje i udostępni je publicznie.

Corporate Citizenship

Przedsiębiorstwo promuje zaangażowanie obywatelskie poprzez wnoszenie pozytywnego wkładu w życie społeczności, w których działa. Jednocześnie wyraźnie popiera dobrowolne zaangażowanie swojej kadry kierowniczej i pracowników.

Środowisko naturalne

Przedsiębiorstwo w sposób zrównoważony dąży do celu, jakim jest ochrona naturalnych podstaw życia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przedsiębiorstwo stosuje praktyki przyjazne dla środowiska, które stale udoskonala. Przestrzega przepisów i norm środowiskowych, które mają wpływ na jego działalność i korzysta z zasobów naturalnych w sposób odpowiedzialny.

Komunikacja

Przedsiębiorstwo w sposób otwarty i zorientowany na dialog komunikuje się z pracownikami, klientami, dostawcami oraz innymi grupami interesu i interesariuszy na temat wymagań niniejszego Kodeksu Postępowania oraz jego wdrażania.

III. Zasady uczciwej konkurencji

Zakaz korupcji

W kontaktach z partnerami biznesowymi i instytucjami państwowymi interesy przedsiębiorstwa i prywatne interesy pracowników po obu stronach są ściśle oddzielone. Decyzje są podejmowane w sposób wolny od niemerytorycznych rozważań i osobistych interesów. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa karnego dotyczących korupcji. Należy zwrócić uwagę między innymi na następujące kwestie:

Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa nie mogą oferować, obiecywać, żądać, przyznawać ani przyjmować żadnych prezentów, płatności, zaproszeń ani usług w kontaktach biznesowych, które są przyznawane z zamiarem wywarcia nieuczciwego wpływu na relacje biznesowe lub w przypadku, gdy istnieje ryzyko zagrożenia niezależności zawodowej partnera biznesowego. Z reguły nie dotyczy to prezentów i zaproszeń, które mieszczą się w zakresie zwyczajowej gościnności, obyczajów i uprzejmości.

IV. Zakres obowiązywania, realizacja, dostawca

Zakres obowiązywania

Niniejszy Kodeks Postępowania obowiązuje we wszystkich spółkach zależnych i jednostkach organizacyjnych HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co.KG.

Wdrażanie i przestrzeganie

Przedsiębiorstwo zapoznaje swoich pracowników z treścią niniejszego Kodeksu Postępowania oraz wynikającymi z niego zobowiązaniami. Podejmuje ono odpowiednie środki w celu zapewnienia przestrzegania Kodeksu Postępowania.

Dostawcy

Przedsiębiorstwo zapewnia, że jego bezpośredni dostawcy są świadomi zasad niniejszego Kodeksu Postępowania i wymaga od swoich dostawców przestrzegania jego treści.