• Zakup na rachunek
  • Bezpośrednio od producenta
pl

OWH

Ogólne warunki handlowe spółki komandytowej Hailo Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG dla zamówień składanych przez sklep internetowy.

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (w dalszej części tekstu: OWH) obowiązują dla wszystkich umów zawartych przez sklep internetowy, zarówno w obszarach "Shop”, jak i w przeznaczonych dla odbiorców branżowych obszarach: "Professional”, "B2B Einbautechnik” oraz "B2B home & business” pomiędzy niemiecką spółką komandytową Hailo Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG Daimlerstr. 8, 35708 Haiger (NIP-UE: DE 111796644), reprezentowaną przez dyrektorów zarządzających Jörg Lindemann i Rainer Haupt oraz Klientem. OWH obowiązują bez znaczenia na to, czy Klient występuje w umowie w charakterze konsumenta, przedsiębiorcy, czy też handlowca.

(2) Zgodnie z § 13 niem. kodeksu cywilnego (BGB) konsument to każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej, nie mającej charakteru działalności gospodarczej.

(3) Przedsiębiorca wg § 14 niem. kodeksu cywilnego (BGB) to osoba fizyczna lub prawna bądź spółka osobowa, dokonująca czynności prawnej w ramach działalności gospodarczej.

(4) Handlowiec/kupiec to wg § 1 niem. kodeksu handlowego (HGB) osoba prowadząca działalność handlową.

(5) Zastosowanie ma wyłącznie aktualna w momencie złożenia zamówienia wersja OWH.

(6) Ewentualne zastosowanie inaczej brzmiących OWH Klienta jest wykluczone, chyba że Sprzedający jednoznacznie potwierdził ich obowiązywanie w całości lub w części. Zasada ta obowiązuje również w przypadku zrealizowania dostawy bez zastrzeżeń mimo wiedzy o istnieniu inaczej brzmiących warunków Klienta.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedstawionych w sklepie internetowym towarów i usług nie należy traktować w sensie prawnie zobowiązującej oferty handlowej, lecz zaproszenia do zawarcia umowy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Klientowi przekazane zostały, również w elektronicznej formie, katalogi, dokumentacja techniczna (np. rysunki, plany, obliczenia, kalkulacje, odniesienia do norm DIN), specyfikacje produktów czy też innego rodzaju dokumentacja.

(2) Naciśnięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" (Zahlungspflichtig bestellen) pod koniec zamówienia oznacza zobowiązujące prawnie złożenie oferty zakupu bądź zamówienia wyszczególnionych w podglądzie zamówienia towarów. Bezpośrednio po odesłaniu zamówienia Klient otrzyma jego potwierdzenie. Potwierdzenie to nie oznacza ostatecznego przyjęcia zamówienia. Transakcja pomiędzy Klientem a Sprzedającym dochodzi do skutku w momencie, gdy Sprzedający potwierdzi zamówienie osobnym mailem lub gdy skieruje zamówiony towar do wysyłki.

(3) Jeżeli zamówienie nie stanowi inaczej, Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia transakcji zakupu od Klienta w przeciągu 2 tygodni od jej otrzymania; prawo Klienta do odwołania zamówienia wg § 5 pozostaje przy tym nienaruszone.

(4) Językiem ważnym dla wszystkich transakcji jest wyłącznie język niemiecki. Wszelkie tłumaczenia służą wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku różnic pomiędzy zapisem niemieckim a tłumaczeniem, zapisem wiążącym jest tekst niemiecki.

(5) Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą lub handlowcem i zawarł ze Sprzedającym klauzulę handlową zgodną z regułami International Commercial Terms (INCOTERMS), zastosowanie mają zapisy INCOTERMS 2020.

§ 3 Zapis treści umowy

Zapisy umowy wraz z informacjami dotyczącymi zmówionych przez klienta towarów, ceny oraz wysyłki przesyłane są Klientowi mailem wraz z przyjęciem zamówienia. W tym samym mailu znajduje się ponadto link do niniejszych OWH oraz (w przypadku konsumentów) informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy. Klient ma tym samym możliwość zapisu tychże informacji.

§ 4 Siła wyższa

Sprzedający lub jego dostawcy są zwolnieni z wypełnienia wynikających z transakcji zobowiązań dostawy lub realizacji samej transakcji w przypadku wystąpienia siły wyższej, na okres występowania przeszkody. W przypadku znaczącej zmiany okoliczności, w jakich zawierana była umowa, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy. Powyższe dotyczy również wydarzeń takich jak brak dostaw energii czy surowców, strajki, zarządzenia urzędowe, czy też nieprzewidziane zakłócenia transportu bądź produkcji.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy konsumenta)

(1) Konsumentowi przysługuje określone właściwymi przepisami prawo do odstąpienia od umowy.

(2) W przypadku skorzystania z tego prawa według ustępu 1, Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej.

(3) Ponadto zastosowanie mają również przepisy zawarte w poniższym

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni, bez potrzeby podania przyczyny.

Okres 14 dni rozpoczyna się w dniu, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w fizyczne posiadanie zakupionych towarów.

W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy konieczne jest przesłanie na adres firmy

HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 8
D-35708 Haiger

NIP EU: DE111796644

E-Mail: customer-service@hailo.de
Tel.: +49 (0) 2773 / 82 - 1260

jednoznacznego oświadczenia (np. wysłany pocztą list lub wiadomość elektroniczna) o decyzji Klienta dotyczącej odstąpienia od umowy. W powyższym celu Klient może również skorzystać z zawartego na stronie Sprzedającego formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to konieczne. Zgłoszenie odstąpienia od umowy za pomocą formularza skutkuje natychmiastowym potwierdzeniem tego faktu przez Sprzedającego (np. mailem).

Aby odstąpienie od umowy było ważne, musi ono nastąpić w wyznaczonym w umowie terminie.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający ma obowiązek zwrotu wszelkich otrzymanych od Klienta płatności łącznie z kosztami przesyłki (z wyjątkiem kosztów wynikających z innej formy transportu, niż ta zaproponowana przez Sprzedającego), bez zwłoki, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy zakupu.

Zwrot płatności za towar następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. Klient nie ponosi żadnych opłat dodatkowych w przypadku zwrotu. Sprzedający może odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dowodu potwierdzającego wysyłkę towaru, w zależności co nastąpi wcześniej.

Przesyłkę zwrotną należy nadać lub przekazać jak najszybciej, maksymalnie w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy zakupu, na adres Sprzedającego lub na [nazwa i pełny adres pocztowy, w przypadku, gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej do odbioru towarów]. Wysyłka musi nastąpić w terminie 14 dni.

Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

Klient odpowiada za ewentualną utratę wartości towaru wyłącznie w przypadku, gdy kontrola zwróconego towaru pod kątem jego natury, właściwości i funkcjonalności towaru wykazała jego niewłaściwe użytkowanie.

- Koniec pouczenia -

§ 6 Dostawa, przejście ryzyka, opóźnienie w odbiorze, częściowa realizacja dostawy

(1) Miejscem wykonania wszelkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest siedziba firmy w Haiger.

(2) Na życzenie i koszt Klienta Sprzedający może dostarczyć towar w inne miejsce niż miejsce wykonania (sprzedaż wysyłkowa). Całkowite koszty wysyłki podane są w opisie produktu oraz osobno wyszczególnione na fakturze.

(3) Obowiązującymi terminami dostawy są wyłącznie terminy pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego. W przypadku niedostarczenia towaru przez Sprzedającego w terminie czterech tygodni od niezobowiązującego terminu dostawy bądź w przypadku nieodpowiadającej warunkom umowy dostawy, Sprzedającemu przysługuje dodatkowy, dwutygodniowy okres na wykonanie usługi. Jeżeli Klient nie otrzyma towaru po upłynięciu tego terminu, ma on prawo do odstąpienia od umowy.

(4) O ile nie uzgodniono inaczej, decyzję o rodzaju wysyłki (w szczególności dotyczy to firmy transportowej, trasy wysyłki, opakowania) podejmuje Sprzedający.

(5) Przejście ryzyka na Klienta następuje najpóźniej z chwilą przekazania mu przedmiotu dostawy. W przypadku sprzedaży wysyłkowej ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia jakości towaru, oraz ryzyko opóźnienia przechodzi na spedytora, przewoźnika lub osobę / podmiot w inny sposób wyznaczone do realizacji przesyłki.

(6) W przypadku opóźnienia w odbiorze, braku współpracy lub opóźnienia w dostawie z innych, zawinionych przez Klienta przyczyn, Sprzedający ma prawo dochodzić od Klienta roszczeń odszkodowawczych za powstałe szkody, w tym kosztów dodatkowych (np. kosztów przechowywania).

(7) W uzasadnionych przypadkach Sprzedający ma prawo do częściowej realizacji dostawy/usługi.

§ 7 Warunki płatności, potrącenie, zatrzymanie

(1) Wszystkie ceny w obszarze "Shop” należącego do Sprzedającego sklepu internetowego są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Do cen należy doliczyć koszty przesyłki. Ceny w przeznaczonych dla odbiorców branżowych obszarach: "Professional”, "B2B Einbautechnik” oraz "B2B home & business” nie zawierają podatku VAT. Do cen należy doliczyć koszty przesyłki.

(2) Dla towarów zakupionych w obszarze "Shop" płatność następuje w momencie otrzymania faktury. Dostępne rodzaje płatności to karta kredytowa (Visa/Mastercard), PayPal, SOFORT-Überweisung lub płatność na rachunek. Numer rachunku bankowego Sprzedającego znajduje się na fakturze.

(3) W przypadku przeznaczonych dla odbiorców branżowych obszarów "B2B Einbautechnik” oraz "B2B home & business” płatności należy dokonać w przeciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury. Dla towarów zakupionych w obszarze "Professional” okres płatności wynosi 10 dni od dnia otrzymania faktury. Dostępne rodzaje płatności to płatność na rachunek lub rodzaj płatności zapisany w ustawieniach Klienta (dla stałych klientów Hailo). Sprzedający zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia niektórych rodzajów płatności, zależnie od zdolności kredytowej Klienta bądź ilości zakupionego towaru. Sprzedający ma prawo do zażądania przedpłaty za całość lub część dostawy, również w przypadku stałych klientów. O konieczności przedpłaty Klient jest informowany najpóźniej w momencie potwierdzenia zamówienia.

(4) W przypadku płatności na rachunek, zwłoka w płatności rozpoczyna się z upływem 14 dni od otrzymania towaru, bez konieczności wysyłania osobnego ponaglenia. W okresie zwłoki odsetki od ceny zakupu naliczane są według obowiązującej wysokości ustawowej za opóźnienie. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia spowodowanych szkodą roszczeń odszkodowawczych. Prawo Sprzedającego do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych (§ 353 niem. kodeksu handlowego) wobec przedsiębiorców pozostaje nienaruszone.

(5) W przypadku sprzedaży wysyłkowej (§ 6 ust. 2) Klient ponosi koszty transportu od magazynu wraz z kosztami ewentualnego ubezpieczenia wysyłki. Klient ponosi koszty wszelkiego rodzaju ceł, opłat, podatków i innych opłat publicznych, również w przypadku, gdy za obsługę kwestii celnych odpowiedzialny jest Sprzedający.

(6) Klientowi przysługuje prawo do potrącenia w zakresie prawnego ustalenia lub bezsporności roszczenia.

(7) Klientowi nie przysługuje odszkodowanie za wstrzymanie dostaw, w sytuacji, gdy wyłącznym powodem wstrzymania są zaległe płatności Klienta. W przypadku wadliwej dostawy, wynikające w szczególności z § 9 prawa Klienta pozostają nienaruszone.

(8) Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą lub handlowcem, a termin dostawy lub usługi przypada później, niż trzy miesiące po zawarciu umowy, Sprzedający ma prawo, po uprzednim, terminowym powiadomieniu i przed wykonaniem usługi/przed wysyłką towaru, do zmiany ceny towaru lub usługi w zakresie wymuszonym (na który Sprzedawca nie ma wpływu) wzrostem cen - np. w wyniku wahań kursów walut, regulacji walutowych, zmian ceł, znacznego wzrostu kosztów materiałów lub produkcji) lub zmianą dostawców. W przypadku dostaw lub usług realizowanych w przeciągu trzech miesięcy od dnia zamówienia obowiązuje cena obowiązująca w dniu zawarcia umowy. W przypadku umów ramowych z ustalonymi cenami, okres 3 miesięcy rozpoczyna się z chwilą zawarcia danej umowy ramowej.

§ 8 Własność towarów

(1) Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia całkowitej należności przez Klienta.

(2) W przypadku naruszającego warunki umowy zachowania Klienta, w szczególności nieuiszczenia płatności, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu towaru. Dochodzenie wspomnianych roszczeń jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyznaczeniu i bezskutecznym upływie rozsądnego terminu, chyba że wyznaczenie takiego terminu nie jest wymagane prawem.

(3) O ile Klient jest przedsiębiorcą lub handlowcem ma prawo do odsprzedaży towaru zastrzeżonego w zwykłym toku działalności. W takim wypadku musi, jednakże nastąpić scedowanie na Sprzedającego wszelkich roszczeń wynikających z takiej odsprzedaży w wysokości wartości fakturowej roszczenia Sprzedającego, niezależnie od tego, czy ma to miejsce przed, czy też po ewentualnym przetworzeniu towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności. Niezależnie od upoważnienia Sprzedającego do samodzielnego odbioru roszczenia, Klient jest upoważniony do odbioru roszczenia nawet po scedowaniu. Sprzedający zobowiązuje się nie dochodzić samodzielnie roszczeń, o ile: Klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, nie został przeciwko niemu złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania w stosunku do jego aktywów oraz nie nastąpiło zawieszenie płatności. Sprzedający zwolni towar zastrzeżony na żądanie według własnego uznania, jeżeli jego wartość przekracza wysokość zabezpieczonego roszczenia o ponad 10%.

§ 9 Rękojmia i prawa klienta w przypadku wad

(1) Sprzedający ręczy za zgodność oferowanych przez niego produktów i usług wyłącznie z przepisami i normami obowiązującymi w Niemczech. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z przepisami innych krajów.

(2) W przypadku wad materialnych i prawnych (w tym nieprawidłowych i niepełnych dostaw, nieprawidłowego montażu lub błędnej instrukcji montażu) zastosowanie mają uregulowania prawne, w tym w szczególności §§ 434 i kolejne niem. kodeksu cywilnego, chyba że poniżej postanowiono inaczej.

(3) W przypadku wad produktu Sprzedający zobowiązuje się do jego wymiany bądź naprawy (wykonanie dodatkowe). Na powyższe Sprzedającemu przysługuje czas minimum 10 dni roboczych. Klient ma obowiązek przekazania reklamowanego towaru Sprzedającemu do badania. W przypadku wymiany produktu, Klient ma obowiązek odesłania wadliwego produktu Sprzedającemu zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi. Świadczenie uzupełniające nie obejmuje demontażu ani ponownego montażu wadliwego towaru, o ile Sprzedający nie był uprzednio zobowiązany do jego instalacji.

(4) Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą lub handlowcem Sprzedającemu przysługuje prawo wyboru rodzaju wykonania uzupełniającego.

(5) Koszty związane z badaniem towaru i wykonaniem uzupełniającym, w szczególności koszty transportu, dojazdu, pracy, materiałów (ale nie koszty demontażu/montażu) ponosi Sprzedający w przypadku faktycznej wady produktu, o ile koszty nie wzrosną przez fakt przeniesienia przedmiotu dostawy na inne miejsce, aniżeli miejsce pierwotnej instalacji, chyba że przeniesienie było konieczne do celów związanych z prawidłowym wykorzystaniem przedmiotu dostawy. Jeżeli okaże się, że badany przedmiot nie jest wadliwy, Sprzedający ma prawo do zażądania od Klienta zwrotu kosztów wynikających z nieuzasadnionego żądania usunięcia wady (w szczególności kosztów badania i transportu), chyba że Klient nie miał wiedzy o tym, że towar nie jest wadliwy.

(6) Jeśli wykonanie uzupełniające się nie powiedzie Klient może zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. W przypadku wady nieistotnej nie ma możliwości odstąpienia od umowy. W przypadku klientów prywatnych zastosowanie mają tu przepisy § 475d niemieckiego kodeksu cywilnego. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą lub handlowcem, może odstąpić od umowy wyłącznie po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Sprzedającego o takim zamiarze i wyznaczeniu Sprzedającemu rozsądnego terminu dodatkowego.

(7) Uzasadnione roszczenia klienta o odszkodowanie lub zwrot poniesionych kosztów uznawane są wyłącznie w rozumieniu § 10 ust. 2. Wszelkie inne roszczenia są wykluczone.  Powyższe wyłączenie nie obowiązuje, jeżeli wada została zatajona przez Sprzedającego lub Sprzedający udzielił gwarancji jakości towaru. Nienaruszone pozostają również roszczenia Klienta wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(8) W przypadku konsumentów okres przedawnienia ustawowych roszczeń z tytułu wad wynika z zapisów § 438 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego, natomiast w przypadku przedsiębiorców oraz handlowców rok. Okres przedawnienia rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru.

(9) Jeżeli Klient jest handlowcem, realizacja jego roszczeń z tytułu wad wymaga spełnienia ustawowych obowiązków kontroli i powiadomienia (§§ 377, 381 niem. kodeksu handlowego). W przypadku stwierdzenia wady podczas kontroli lub później, konieczne jest niezwłoczne (najpóźniej w przeciągu tygodnia) pisemne powiadomienie Sprzedającego o tym fakcie. Do zagwarantowania praw wystarczającym jest terminowe wysłanie zgłoszenia. Niezależnie od obowiązków kontroli i powiadamiania konieczne jest bezzwłoczne, a najpóźniej w przeciągu tygodnia powiadomienie Sprzedającego o wszelkich widocznych brakach (łącznie z nieprawidłową lub niepełną dostawą). Również w tym przypadku wystarczającym jest wysłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Niedokonanie należytego zbadania i/lub zgłoszenia wady powoduje wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego za tę wadę.

§ 10 Ograniczenie odpowiedzialności

(1) O ile zapisy niniejszych OWH nie stanowią inaczej, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych zgodnie z przepisami ustawowymi.

(2) Niezależnie od przyczyny prawnej Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku umyślnego działania i rażącego zaniedbania. W przypadku zwykłego zaniedbania Sprzedający odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi:

(a) za szkody wynikłe z narażenia życia, ciała lub zdrowia,
(b) za szkody wynikłe z naruszenia istotnego obowiązku umownego (tzn. zobowiązania koniecznego do należytego wykonanie umowy, na przestrzeganie którego partner umowy mógł liczyć); w takim wypadku odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do zastąpienia przewidywalnej, typowo występującej szkody,
(c) we wszystkich pozostałych przypadkach Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w szczególności za utratę zysków lub inne straty finansowe klienta.

(3) Wynikające z § 10 ust. 2 ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez lub na korzyść osób, za których działania Sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawną.

(4) W przypadku naruszenia obowiązków niemających związku z wadą produktu Klient ma prawo odstąpienia od umowy bądź wypowiedzenia umowy wyłącznie wtedy, gdy Sprzedający ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązku. Odstąpienie od umowy bądź wypowiedzenie umowy muszą mieć formę pisemną. Dla powyższego obowiązują ponadto wymogi i konsekwencje prawne.

(5) Powyższe uregulowania obowiązują również dla roszczeń Klienta o zwrot daremnych nakładów.

(6) Przy obecnym stanie techniki nie jest możliwe zagwarantowanie pozbawionej zakłóceń i/lub w każdej chwili dostępnej transmisji danych w Internecie. W związku z powyższym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie stałej i nieprzerwanej dostępności jego systemu sprzedaży online.

§ 11 Prawa własności przemysłowej, prawa autorskie

Realizacja dostaw i usług przez Sprzedającego generalnie nie wiąże się z przeniesieniem przysługujących mu praw własności przemysłowej lub praw autorskich. Przeniesienie takie odbywa się wyłącznie na podstawie odrębnej umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

(1) Prawem obowiązującym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli miejscem zwykłego pobytu składającego zamówienie konsumenta jest kraj inny niż Niemcy, zdanie pierwsze nie ma zastosowania wobec obowiązujących nadrzędnych przepisów prawa tego kraju.

(2) Jeżeli Klient jest handlowcem, wyłącznym miejscem jurysdykcji w przypadku powództw skierowanych przeciwko Sprzedającemu jest siedziba firmy w Haiger, Niemcy.

(3) Rozstrzyganie sporów konsumenckich: Komisja Europejska udostępniła platformę internetową do rozstrzygania sporów online. Służy ona do polubownego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Sprzedający nie jest zobowiązany ani nie zamierza wynosić sporów przed organ rozstrzygający spory.

(Stan: maj 2022)